26.6.2009 klo 14:51
Lausunto

Lausunto maksupalvelutyöryhmän muistiosta

Valtiovarainministeriölle

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa maksupalvelutyöryhmän muistiosta, joka sisältää hallituksen esitysluonnoksen laiksi maksulaitoksista ja eräiksi siihen liittyvistä laeista. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Maksupalvelutyöryhmän muistio liittyy olennaisesti maksupalveludirektiivistä maksulaitoksille aiheutuvien muutosten täytäntöönpanoon. Maksulaitoslain hallituksen esityksen luonnoksessa on tuotu esiin, ettei hallituksen esitysluonnoksessa käsitellä maksupalveludirektiivin III ja IV osaston säännösten täytäntöönpanoa, vaan näiden täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut valmisteilla oikeusministeriössä. Suomen Yrittäjät on 27.5.2009 toimittanut oikeusministeriölle lausunnon ehdotuksesta maksupalvelulaiksi, jossa olemme esittäneet näkökantojamme maksupalveludirektiiviin III ja IV osaston täytäntöönpanoa koskien. Viittaamme tältä osin aiemmin lausumaamme.

Suomen Yrittäjillä ei ole enemmälti huomauttamista maksupalvelutyöryhmän muistioon, koska muistiossa on pääasiassa esitetty uudistuksia maksulaitosten toiminnan kannalta. Haluamme kuitenkin tässäkin yhteydessä tuoda esille yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) liittyviä, yritykselle varsin ongelmallisia seikkoja.

SEPA on muodostumassa korttimaksuja vastaanottaville yrityksille kalliiksi uudistukseksi. Kotimaisten pankkikorttien poistuessa markkinoilta ovat korttimaksuja vastaanottavien yritysten kulut kasvamassa merkittävästi nykyisestä. Tilannetta heikentää tulkinta tapahtumahyvityksen suoritusajankohdan määräytymisestä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että korttimaksuja vastaanottavilla yrityksillä ei olisi mitään todellista mahdollisuutta sopia tilitysajoista, vaan debit-korttien tilitysaika pitenisi nykyisestä 1 päivästä.

Uudistus uhkaakin heikentää erityisesti pienyritysten toimintaedellytyksiä maksamisen kulujen kohdistuessa jatkossa entistä suuremmin pieniin yrityksiin, joiden neuvotteluasema on erityisen heikko.

Pidämme myös tärkeänä, että SEPAn kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa mainittu periaate, jonka mukaan korttimaksuja vastaanottava yritys saa päättää itsenäisesti, mitä kortteja ja kortin ominaisuuksia yritys hyväksyy maksuvälineiksi, tulisi kirjata maksupalvelulakiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Elina Rimppi
lainopillinen asiamies