2.6.2010 klo 14:06
Lausunto

Lausunto ministeriön selvityksestä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuudesta (TYO 4/2010)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta lausumme seuraavaa.

Selvityksen kohteena oleva yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (yt-laki) tuli voimaan 1.7.2007. Yt-lain soveltamisala laajeni koskemaan myös 20-29 hengen yrityksiä, minkä johdosta yt-lain piiriin tuli 2.800 yritystä vuoden 2008 alusta lukien. Näistä yrityksistä noin 1.100 on Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä. Suomen Yrittäjät vastusti yt-lain soveltamisalan laajentamista. Soveltamisalan laajentamisen arvioitiin lisäävän yritysten byrokratiaa ja vaikuttavan kielteisesti erityisesti alle 20 hengen yritysten kasvuhalukkuuteen sekä työnantajien ja henkilöstön välisiin suhteisiin.

Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä, että yt-lain toimivuudesta tehtiin selvitys. Selvityksen perusteena olevassa kyselyssä selvitettiin myös yt-lain soveltamisalan laajentumisen vaikutuksia pienille yrityksille ja niiden työntekijöiden määrän kehitykseen. Kyselyä ei suunnattu alle 20 hengen yrityksiin, minkä vuoksi kyselyn tuloksien perusteella ei voida pätevästi arvioida yt-lain vaikutuksia alle 20 hengen yritysten työllistämishalukkuuteen. Ne muutamat alle 20 hengen yritykset, jotka ovat sattuneet kyselyyn virheellisten esitietojen perusteella, eivät muodosta luotettavaa otantaa alle 20 hengen yrityksistä. Myöskään Tilastokeskuksen yhden vuoden luvuista ei voida tehdä johtopäätöstä, että yt-laki ei olisi vaikuttanut etenkin alle 20 hengen yritysten työllistämishalukkuuteen.

Suomen Yrittäjät on selvittänyt jäsenyrityksiensä näkemyksiä yt-laista kahdella kyselyllä, joista ensimmäinen tehtiin joulukuussa 2007 juuri ennen yt-lain voimaantuloa ja toinen helmikuussa 2010 yt-lain oltua voimassa reilut kaksi vuotta. Kysely suunnattiin yt-lain soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin ja 10-19 henkilöä työllistäviin yrityksiin.

Helmikuussa 2010 tehdyn kyselyn vastauksien mukaan yt-lailla on ollut huomattavan paljon vaikutuksia juuri yt-lain soveltamisrajan alapuolelle jäävissä 15-19 hengen yrityksissä. Vaikutukset ovat olleet jopa suuremmat kuin yritykset arvioivat ennen yt-lain voimaantuloa vuonna 2007. Kyselyyn vastanneista 15-19 hengen yrityksistä 60 prosenttia arvioi yt-lailla olleen vaikutuksia yrityksen rakenteeseen. Näissä yrityksissä 36 prosenttia ilmoittaa jo jättäneensä palkkaamatta työntekijöitä yt-lain vuoksi ja 40 prosenttia arvioi jättävänsä tulevaisuudessa henkilöstöä lisäämättä yt-lain vuoksi. Yt-laki on lisännyt voimakkaasti myös alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttöä.

Suomen Yrittäjät pitää edelleen yt-lain soveltamisalan laajentamista tarpeettomana ja haitallisena pienille yrityksille. Yt-lailla ei voida osoittaa olleen myönteistä vaikutusta ilmapiiriin ja yhteisten asioiden hoitamiseen. Pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden kanssakäyminen on tiivistä sekä suhteet hyvät. Muodolliset menettelyt jäykistävät tätä kanssakäymistä ja saattavat jopa heikentää suhteita. Asioiden hoito ei parane muodollisten menettelyiden kautta, mutta yritysten byrokratia ja kustannukset kasvavat. Yt-lain hyödyt jäävät kustannuksia pienemmiksi. Yt-lain muodollisuudet ja menettelyt ovat esteenä tai vähintäänkin hidasteena yritysten kasvulle. Samalla ne lisäävät erityisesti alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttöä muutoin perustellun yrityksen kasvun ja pysyvien työsuhteiden kustannuksella.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö