19.8.2008 klo 13:46
Lausunto

Lausunto ohjekirjeluonnokseen ”7 Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin”

Verohallitus
Verotuskeskus

Ohjekirjeluonnoksessa on esitetty 7 yritysverotukseen liittyvää kysymystä ja niihin Verohallituksessa valmistellut vastaukset. Alla on numeroin viitattu luonnoksen numerointiin.

1. Kysymys

Osakas on maksanut huvilan käytöstä samansuuruista vuokraa, kuin ulkopuolisiltakin on peritty. Peitellyksi osingoksi lukeminen edellyttää VML 29 §:n mukaan että tavallisesta hinnoittelusta poiketaan olennaisesti. Lähtökohtana on käypä arvo, ja näyttötaakka on veroviranomaisella.

Ensisijaisesti käyvän arvon määrittää vapailla markkinoilla kohteesta maksettu hinta, tässä tapauksessa mitä ilmeisimmin mainittu 1 250/€/viikko. Kannanotossa on lähdetty siitä, että vuokra ei ole käypä, muttei sitä perustella mitenkään. Vastauksessa on käytetty kustannuksiin perustuvaa laskentatapaa, jonka pitäisi olla viimesijainen käyvän arvon määritysmuoto. Huvilakiinteistöjä lienee tarjolla vuokrattavaksi sen verran runsaasti, että käyvän vuokran määrittämiseksi olisi varmasti ollut tarvittaessa saatavilla myös muuta vertailutietoa. Osakas on maksanut itse käytöstä saman verran kuin on perinyt vuokrana ulkopuolisilta.

Ei voida pitää hyväksyttävänä sellaista tulkintaa, että yrityksen omistama omaisuus on yrityksen osakkaan käytössä aina silloin, kun se ei ole yrityksellä elinkeinotoiminnan käytössä. Tällainen tulkintalinja rajoittaa yritysten mahdollisuuksia hankkia omaisuutta tarpeitaan vastaavasti. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, että osakas olisi tosiasiassa käyttänyt huvilaa ilmoitettua enemmän. Yrityksessä on pidetty kirjaa huvilan käytöstä. Näissä oloissa tulee pohtia osakkaan maksamaa kustannusta siltä pohjalta, että onko hänen maksamansa vuokra käypä siltä ajalta kun hän on huvilaa käyttänyt.

2. Kysymys

Kyseessä on paljon käytännön ongelmatilanteita aiheuttanut tulkintatilanne yksityisen elinkeinonharjoittajan tilapäisten työmatkojen verotuskäsittelystä, johon on tehty täsmentäviä kannanottoja vuoden 2006 ja 2007 Verohallituksen yhtenäistämisohjeissa. Vastauksen tulisi olla selkeä ja Verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukainen – aivan kuten kannanotto kysymykseen 3. on.

Yhtenäistämisohjeen kohdassa 3.2.5.1. ”Lisävähennys lisääntyneiden elantomenojen perusteella” todetaan seuraavasti: ”Pysyvää toimipaikkaa arvioitaessa on otettava huomioon elinkeinonharjoittajan oma nimenomainen päätös toimipisteistään.. .. Jos puheterapeutti jättää hoitolaitoksen ilmoitustaululle ilmoituksen, että hän on tavattavissa toimipisteessään paikkakunnalla parillisina torstaina, hän on itse laajentanut tosiasiallista toimialuettaan.”
Näin ollen jos puheterapeutti työskentelee päivähoitopaikassa, koulussa tai terveyskeskuksessa pitkäaikaisesti, säännöllisesti ja jatkuvanluonteisesti ei hänelle muodostu varsinaista toimipaikkaa ellei hän itse ryhdy näin toimimaan esimerkiksi ottamalla ao. tiloissa vastaan muitakin asiakkaita. Kannonotossa esitetään, että ratkaisevaa olisi itse työn tekeminen tällä toisella paikalla. Itse työn tekeminen ei yksin riitä muodostamaan pysyvää toimipaikkaa, jos se perustuu asiakkaan tai kolmannen osapuolen aloitteeseen. Sillä on merkitystä vain jos elinkeinonharjoittaja itse tekee päätöksen toiminnan laajentamisesta tälle toimipaikalle.

Erityisesti erilaisissa terapiatilanteissa asiakkaan (ja yhteiskunnankin) kannalta on edullisempaa kutsua terapeutti asiakkaan tiloihin kuin lähteä siirtämään usein esim. liikuntarajoitteista potilasta saatettuna terapeutin luo. Ammattikunnan erityisosaamisen ja asiakaskunnan erityislaatuisuuden vuoksi ei tule kohtuuttomasti vaikeuttaa elinkeinonharjoittamista erityisen tiukoilla ja muodollisilla tulkinnoilla.

Vastauksessa pohditaan laajasti sitä, milloin elinkeinonharjoittajalle muodostuu pysyvä toimipaikka. Tätä pohdintaa voisi merkittävästi supistaa ja päätyä selkeästi joihinkin linjavetoihin eikä jättää ratkaisua täysin avoimeksi, kuten lausunnolla olevassa luonnosversiossa.

3. Kysymys

Ei lausuttavaa. Vuoden 2006 yhtenäistämisohjeen sijaan voisi viitata tuoreempaan yhtenäistämisohjeeseen.

4. Kysymys

Ei lausuttavaa.

5. Kysymys

Ohjeluonnoksessa otettu tulkintalinja on erittäin tiukka. Kyseessä on korjauspaja, joka korjaa toiminta-alueellaan liikkuvia laivoja. Yhtiötä ei ole perustettu tarkoituksellisesti verohelpotusten saamiseksi, vaan taustalla ovat selkeästi joustavaan elinkeinotoiminnan kalustoon liittyvä huoltotoiminta. Näissä oloissa on epäselvää, mitkä syyt estävät Singaporessa sijaitsevan yhtiön katsomista teolliseen tuotantotoimintaan verrattavaa muuta toimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. Käsityksemme mukaan väliyhteisölakia ei tulisi tässä tapauksessa soveltaa.

6.-7. Kysymykset

Ei lausuttavaa

SUOMEN YRITTÄJÄT

Leena Romppainen
varatuomari, veroasiantuntija