5.12.2003 klo 10:35
Lausunto

Lausunto Opetushallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/198) mukaisia tutkintoja koskevaksi asetukseksi

Opetusministeriö

Tutkintorakenteen uudistamista koskevassa taustamuistiossa to-detaan, että tutkinnot on pyritty tekemään nykytilanteeseen verrattuna laaja-alaisemmiksi. Aloitteiden kerrotaan lähteneen lähinnä työelämän piiristä. Muistion mukaan esitykset on käsitelty asianomaisissa alan koulutustoimikunnissa. Uudistuksen lähtökohtiin Suomen Yrittäjillä ei ole huomauttamista. Muistiosta ei kuitenkaan käy ilmi, edistetäänkö vai heikennetäänkö uudistuksella pohjaa tutkintojen kansainväliselle vertailtavuudelle. Mielestämme kansallisten tutkintonimikeuudistusten tulisi tukea tätä jo aiemmin hyväksyttyä tavoitetta.

Toimiva ja ajan tasalla oleva tutkintorakenne palvelee niin työelämän kuin opetushallinnonkin tarpeita. Tutkintorakenteella on kuitenkin merkitystä myös tutkintojen arvostukseen liittyvissä kysymyksissä. Tähän saakka on uskottu, että esimerkiksi mestari ?sanan esiintyminen perinteisissä kädentaitoammateissa on edistänyt näiden tutkintojen arvostusta. Nyt mestari ?käsitteestä ollaan suurelta osin luopumassa virallisella tutkintonimiketasolla. Toisaalta Opetushallitus esittää mestari ?nimikettä sellaiseen tutkintoon, johon se ei mielestämme missään tapauksessa kuulu. Kysymys on metsämestarin erikoisammattitutkinnosta.

Suomen Yrittäjät ei vastusta nyt esitettyä tutkintorakenteen uudistusta. Esitämme kuitenkin, että uusia tutkintonimikkeitä tarkasteltaisiin vielä tutkintojen arvostuksen näkökulmasta. Eräs keino korjata uudistukseen sisältyvää epäkohtaa on vahvistaa tutkintorakenteessa sekä viralliset tutkintonimikkeet että niiden alla olevat suuntautumisvaihtoehdot. Tämän lisäksi suuntautumisvaihtoehtojen tulee näkyä myös tutkintotodistuksissa, kuten uudistuksen tekijätkin ovat kaavailleet. Ehdotamme myös, että ammattien arvostusta koskevassa viestinnässä puhuttaisiin jatkossa enemmän suuntautumisvaihtoehdoiksi tarkoitetuista ammattinimikkeistä kuin virallisista tutkintonimikkeistä. Esimerkiksi vaatturimestari ?nimike on edelleen vetovoimaisempi kuin vaatetusalan erikoisammatti-tutkinto.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Martti Pallari
johtaja