12.7.2010 klo 13:39
Lausunto

Lausunto ”Opiskeluterveydenhuollon kustannukset ja järjestämistapa”-työryhmän ehdotuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta lausumme kohteliaimmin seuraavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tavoitteena oli selkeyttää ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelujärjestelmää niin, että palvelut ovat helposti ja joustavasti opiskelijoiden saatavilla.

Työryhmä ehdottaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon järjestämistä nykyisellä tavoin oppilaitoksen sijaintikunnassa. Sijantikunnan opiskeluterveydenhuollon rahoitusta työryhmä esittää vahvistettavaksi vaihtoehtoisesti joko lakisääteisellä opiskeluterveydenhuollon palvelujen laskutusoikeudella oppilaitosten ja sijaintikunnan ja kotikunnan välille tai kotikuntien korvausvastuun käyttöönotolla siten, että kotikunta suorittaisi laskennallisin perustein määritellyn opiskelijakohtaisen korvauksen oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalle. Lisäksi työryhmä esittää jatkoselvitystä koko toisen asteen (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelujen kehittämiseksi, minkä tavoitteena olisi
opiskeluterveydenhuoltopalvelujen laadultaan ja saatavuudeltaan yhdenvertainen tarjoaminen koulutusalasta riippumatta.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi työryhmä ehdottaa ensisijaisesti YTHS-mallia, jolloin järjestämisvastuu säilyisi oppilaitoksen sijaintikunnalla. YTHS-mallin rahoitukseen liittyvien haasteiden vuoksi työryhmä esittää myös toissijaisesti samaa oppilaitoksen sijaintikuntamallia kuin ammatilliseen koulutukseen, jos YTHS-mallin toteuttamisen rahoitusjärjestelyt eivät osoittaudu mahdolliseksi.

Lisäksi työryhmän esittää, että vaihtoehtojen selvittämisen lisäksi tulisi ottaa huomioon muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Vaihtoehtoisesti rahoituksen vahvistamista
voisi selvittää terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä

Suomen Yrittäjät toteaa, että työryhmän raportti on kattava kuvaus nykytilasta ja että siinä on analysoitu perusteellisesti eri kehittämistarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja. Toimiva opiskeluterveydenhuolto on tärkeässä roolissa opiskelijoiden terveyden ylläpitämisessä. Opiskelijoiden terveyden ylläpitäminen ja sairastumisen ehkäisy on tärkeä tekijä opiskelujen etenemisen ja työmarkkinoille siirtymisen näkökulmasta, mikä korostuu entisestään työikäisen väestön vähentyessä ja elatussuhteen heikentyessä.

Lisäksi korostamme, että rahoitusjärjestelmän ja järjestämisvastuun kehittämisessä tulee pohtia myös nykyistä laajempaa yhteistyötä yksityisen sektorin terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Yksityisten palveluntuottajien rooli opiskelijaterveydenhuollossa on ollut varsin rajallinen, vaikka yksityisen sektorin merkitys terveydenhuoltojärjestelmässä muuten on ollut vahvasti kasvussa.

Suomen Yrittäjät katsoo työryhmän ehdotuksien muodostavan hyvän perustan jatkovalmistelulle.

Suomen Yrittäjät ry

Outi Tähtinen
työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari