22.12.2015 klo 16:11
Lausunto

Lausunto patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetusta työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Sähköiseen asiointiin siirtymistä kannustettava maksujen porrastuksella

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan sähköisten palveluiden ja rekisteröintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää ja yrityksiä tulee kannustaa sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen. Edellä mainittu huomioiden yritys- ja yhteisötietojärjestelmien uusien sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto sekä laajentuminen ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia uudistuksia. Uudistuksia tehtäessä tulee pyrkiä siihen, että asiointi- ja rekisteröintiprosesseja saadaan kustannustehokkaasti nopeutettua ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia vähennettyä.

Uusien sähköisten asiointipalveluiden käyttöönoton yhteydessä ehdotetaan, että sähköisesti tehdylle ilmoitukselle asetetaan pääsääntöisesti paperimuotoista ilmoitusta alempi hinta. Mainittu suunta on oikea. On kuitenkin huomattava, että nyt esitetyt kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen erot sähköisen ja manuaalisen ilmoittamisen välillä ovat varsin pienet. Jotta yrityksille syntyisi todellinen kannustin siirtyä sähköiseen ilmoittamiseen, tulisi sähköistä järjestelmää käyttäen tehdyn ilmoittamisen olla huomattavasti edullisempaa kuin paperisen muutosilmoituksen tekeminen. SY:n näkemyksen mukaan hinnoitteluun perustuvan ohjaamisen ja kannustamisen sähköisten ilmoitusmenettelyiden käyttöön tulisi olla vahvempaa.

Sähköisten ilmoitusmenettelyiden lisäämisellä tulee tavoitella toiminnan tehostamista sekä kustannustehokkuutta. Patentti- ja rekisterihallituksen kohdalla toiminnan tehostumisen tulisi näkyä siten, ettei ilmoittamiseen liittyviin maksuihin synny korotuspainetta. Nyt esillä olevassa muistiossa kuitenkin esimerkiksi tavaramerkki- ja malliasioissa ehdotetaan maksuja korotettavaksi sekä sähköisissä että paperisissa ilmoituksissa. Lopputuloksena esitetyn mukaan paperilla tehty ilmoitus on lähtökohtaisesti vain hieman sähköistä kalliimpi ja sähköisestikin tehty ilmoitus kalliimpi kuin nykyisin tehtävä paperinen ilmoitus. Tällaista kehitystä ei missään tapauksessa voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Kokonaisuudessaan rekisteröintien osalta paperisen ja sähköisen asioinnin hinnan erotuksen tulisi olla nyt esitettyä suurempi. Mikäli jostain syystä, joissain asiaryhmissä on nykyhinnoittelun tasoon nähden korotuspaineita kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi, tulisi korotusten kohdistua esitettyä enemmän paperiseen asiointiin. Näin asiointia kyettäisiin ohjaamaan tehokkaammin kohti sähköisten palveluiden käyttöä.

Lisäksi toteamme, että teollisoikeudellisen suojan (mm. patentti-, tavaramerkki- ja malliasiat) hakemusmaksujen tulee säilyä hinnoiltaan kilpailukykyisinä verrattaessa koko EU-alueen kattavan suojan hakemusmaksuihin. EU-suojaa haetaan yhdestä paikasta (OHIM), yhdellä hakemuksella kaikkiaan 28 jäsenmaahan. Nyt esitetyn hinnoittelun mukaan EU-suojan hakeminen on yritykselle itse asiassa edullisempaa kuin pelkästään Suomessa tapahtuva suojan hakeminen. Mikäli haluamme jatkossa saada kansallisia hakemuksia OHIMille suunnattujen hakemusten sijaan, tulisi käsittelymaksujen olla nyt esitettyä edullisempia.

Valmistelu määräaikojen osalta puutteellista

Tehtävien muutosten ja esityksen osalta haluamme lopuksi erityisesti kiinnittää huomiota esitettyjen muutosten perusteluihin sekä valmistelun aikatauluun.

Esitykseen liittyvän muistion ja perusteluiden osalta toteamme, että toimitetusta materiaalista ei selviä tai käy ilmi, kuinka paljon manuaalisen käsittelyn työmäärä poikkeaa sähköisestä ilmoitusten käsittelystä. Esimerkiksi tavaramerkki- ja malliasioiden rekisteriin tehtävää merkintää koskevaa maksua esitetään korotettavaksi 100 euroon. Tätä on perusteltu sillä, että samalla nimen, kotipaikan tai asiamiehen muuttamiseen liittyvän ilmoituksen maksua esitetään poistettavaksi. Muistiossa on todettu, että ehdotetuilla maksumuutoksilla ei ole vaikutusta suoriteryhmien kokonaiskertymään tai kustannusvastaavuuteen. On kuitenkin huomattava, ettei esityksessä tai muistiossa ole ilmoitettu minkä verran mitäkin ilmoituksia vuosittain tehdään ja minkä verran niistä koostuu patentti- ja rekisterihallitukselle tulevia maksuja.

Yleisesti toteamme, että käsittelymaksujen osalta muistiossa olisi tullut tarkemmin käsitellä sitä, miten nykyiset maksut kattavat tarvittavasta työstä aiheutuvat kustannukset ja millaisia kustannuksia sähköistä järjestelmää käyttäen tehty ilmoittaminen aiheuttaa rekisteriviranomaiselle.

Koska muistio on näiltä osin puutteellinen, on varsin vaikeaa ottaa kantaa ehdotettujen maksujen suuruuteen ja niihin esitettyihin muutoksiin liittyviin tarpeisiin ja perusteisiin.

Nyt esillä oleva lausuntopyyntö ja muistio ovat toimitettu lausunnonantajille 9.12.2015. Lausuntojen määräpäivä on 22.12.2015, ja uusien maksujen tulisi esityksen mukaan olla voimassa 1.1.2016. On selvää, että edellä mainittuun määräaikaan mennessä saatua lausuntopalautetta ei mitenkään voida riittävällä tavalla huomioida uusia rekisteröintimaksuja määrättäessä. Tällainen menettely ei noudata hyvän lainvalmistelun periaatteita eikä se myöskään täytä säädösvalmistelun kuulemisohjeessa säädösvalmistelulle asetettujen ohjeita. Jotta nyt annettavat lausunnot ja niissä esitettävät huomiot voitaisiin todellisuudessa ottaa huomioon esimerkiksi rekisteröintimaksujen suuruutta määriteltäessä, tulisi lausunnoille annetun määräajan ja asetuksen voimaantulon välisen ajan olla huomattavasti pidempi.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa nyt esitettävään kokonaisuuteen.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Atte Rytkönen
toimitusjohtaja lainsäädäntöasioiden päällikkö