11.8.2016 klo 16:00
Lausunto

Lausunto Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetusta työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
Sähköiseen asiointiin siirtymistä kannustettava maksujen porrastuksella

Luonnoksessa ei esitetä muutoksia voimassaoleviin maksutaulukoihin. Luonnos asetusehdotukseksi vastaa myös muilta osin pääasiassa voimassaolevaa asetusta. Tältä osin SY:llä ei ole luonnokseen huomautettavaa.

Yleisesti toteamme, että sähköisten palveluiden ja rekisteröintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää ja yrityksiä tulee tulevaisuudessa aktiivisesti kannustaa sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen. Järjestelmiä ja sääntelyä uudistettaessa tulee pyrkiä siihen, että asiointi- ja rekisteröintiprosesseja saadaan kustannustehokkaasti nopeutettua ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia vähennettyä.

Uusien sähköisten asiointipalveluiden käyttöönoton yhteydessä tulee lähteä siitä, että sähköisesti tehdylle ilmoitukselle asetetaan pääsääntöisesti paperimuotoista ilmoitusta alempi hinta. On huomattava, että nykyisessä asetuksessa kuten myös nyt esillä olevassa luonnoksessa mm. kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen erot sähköisen ja manuaalisen ilmoittamisen välillä ovat varsin pienet. Jotta yrityksille syntyisi todellinen kannustin siirtyä sähköiseen ilmoittamiseen, tulisi sähköistä järjestelmää käyttäen tehdyn ilmoittamisen olla huomattavasti edullisempaa kuin paperisen muutosilmoituksen tekeminen. SY:n näkemyksen mukaan hinnoitteluun perustuvan ohjaamisen ja kannustamisen sähköisten ilmoitusmenettelyiden käyttöön tulisi olla jatkossa huomattavasti vahvempaa.

Sähköisten ilmoitusmenettelyiden lisäämisellä tulee tavoitella toiminnan tehostamista sekä kustannustehokkuutta. Käsittelymaksujen osalta tuleekin hinnoittelua määriteltäessä jatkossa tarkastella tarkemmin sitä, miten maksut kattavat tarvittavasta työstä aiheutuvat kustannukset ja millaisia kustannuksia sähköistä järjestelmää käyttäen tehty ilmoittaminen aiheuttaa rekisteriviranomaiselle. Näin hinnoittelun kannustavuus ja kustannusvastaavuus voidaan määrittää oikealle tasolle.

Asian valmistelu

Luonnoksessa on todettu, että asetus ehdotetaan saatettavaksi voimaan pääasiassa nykyistä asetusta vastaavassa muodossa ja mahdollisia muutosesityksiä tarkastellaan syksyn 2016 aikana. SY pitää perusteltuna esitettyä toimintatapaa ja sitä, että mahdollisten maksumuutosten valmistelu ja niiden perusteet käydään läpi laajapohjaisesti ja perusteellisesti.

Lopuksi, työ- ja elinkeinoministeriössä on tällä hetkellä meneillään rekisterilainsäädännön ja kaupparekisterin kehittämistarpeiden kokonaisarviointiin keskittyvä työryhmä. Kaupparekisterin kehittämisen osana työryhmän tehtävänä on arvioida myös kaupparekisteritoiminnan rahoitusta. SY:n näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että mahdolliset maksumuutokset ja niiden perusteet käsitellään nimenomaisesti kyseisessä työryhmässä.

Suomen Yrittäjät ry

Mikael Pentikäinen Atte Rytkönen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies