9.11.2011 klo 14:37
Lausunto

Lausunto perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia siten, että ensimmäisen veroluokan veroasteikkoihin lisättäisiin neljäs porras 200 000 euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ylimmän portaan veroprosentti olisi 16.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2012, ja sitä sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Heikentyvän talouden oloissa yritysten kasvuun ja investointeihin kannustaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna näemme perintö- ja lahjaverotuksen kiristämisen ajoituksen huonona.

Odotettavaa on, että käsillä oleva esitys toteutuessaan hankaloittaisi yritysten sukupolvenvaihdosten toteuttamista, eikä se siten ole sopusoinnussa talouden kasvuun ja työllisyyteen liittyvien tavoitteiden kanssa.

Perintöverotuksen tason nostaminen näyttäytyy kielteisenä erityisesti niiden perillisten näkökulmasta, jotka perivät vaikeasti realisoitavaa omaisuutta. Näin on esimerkiksi silloin, kun perintöosaan sisältyy yritys.

Hallituksen esitykseen ei sisälly minkäänlaisia siirtymäsäännöksiä. Perintö- ja lahjaverolain 16 §:n 1 momentin mukaan perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin on lisättävä lahja, joka perintökaaren mukaan on otettava huomioon perinnönjaossa, ja muu lahja, jonka perillinen tai testamentin saaja on saanut perinnönjättäjältä tämän kolmen viimeisen elinvuoden aikana. Perintöverosta vähennetään edellä mainituissa tapauksissa aikaisemmin maksettu lahjavero. Lahjaverotuksen osalta kolmen vuoden kumulaatioajasta on säädetty perintö- ja lahjaverolain 20 §:n 2 momentissa. Säännöksen mukaan samassa relaatiossa kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen veroa määrättäessä, kuitenkin niin, että verosta vähennetään aikaisemmin maksettu lahjavero. Ilman siirtymäsäännöksen lisäämistä aiemmin saatuun lahjaan yhdistettävän perinnön tai kolmen vuoden kumulaatioaikana saadun uuden lahjan verotus saattaa eräissä tapauksissa olla kohtuuttoman ankaraa.

Lakiin perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (1392/1995), jolla kiristettiin verotaulukoita vuoden 1996 alusta, lisättiin erikseen lailla 430/1996 siirtymäsäännös. SY esittää vastaavasti käsillä olevaan hallituksen esitykseen lisättäväksi siirtymäsäännöksen, jolla turvattaisiin se, ettei nyt tehtävillä veronkiristyksillä ole taannehtivaa vaikutusta ennen lain voimaantuloa toteutuneisiin saantoihin.

Siirtymäsäännös voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Jos perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään ennen vuotta 2012 annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisemmin maksettu lahjavero.

Jos vuonna 2012 tai sen jälkeen saadusta lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava 20 §:n 2 momentin nojalla huomioon ennen vuotta 2012 saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisemmin maksettu lahjavero.”

SUOMEN YRITTÄJÄT

Laura Kurki
veroasiantuntija