4.5.2012 klo 10:39
Lausunto

Lausunto pikaluotto 2011-työryhmän mietinnöstä (17/2012)

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Työryhmän keskeiset ehdotukset

Työryhmä esittää kuluttajaluottoja koskevaa korkokattoa, joka koskisi lainapääomaltaan alle 1000 euron luottoja lukuun ottamatta hyödykesidonnaisia luottoja. Hyvää luotonantotapaa ehdotetaan eräiltä osin täydennettäväksi. Myös luotonantajan velvollisuutta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ehdotetaan täsmennettäväksi ja tiukennettavaksi.

Korkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Tämän lisäksi ehdotetaan, että vastapuolen maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja alennettaisiin niin kutsutuissa summaarisissa asioissa.

Pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentäminen perusteltua

Kuluttajaluottoja koskeva ehdotettu korkokatto kohdistuu erityisesti niin sanottuihin pikaluottoihin.

Vaikka mietinnönkin mukaan pikaluottojen vaikutus yleiseen velkaantumiskehitykseen on vähäinen ja pikaluottojen osuus kaikista kulutusluotoista on suhteellisen pieni, näyttäisi pikaluotoilla kuitenkin olevan erityisesti nuoriin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Mietinnössä todetaan vielä, että pikaluotot ovat lyhyen laina-ajan vuoksi omiaan aiheuttamaan velkakierreongelmia. Edelleen mietinnöstä käy muun ohella ilmi, että merkittävä osa käräjäoikeuksien ns. summaarisista asioista liittyy pikaluottoihin.

Suomen Yrittäjät toteaa, että maksukyvyttömyyden ilmetessä tai uhatessa tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hakeutua tarvittaviin joko sopimusperusteisiin tai lain mahdollistamiin maksukyvyttömyysjärjestelyihin. Tällä tavoin velkaongelman syveneminen on mahdollista ehkäistä, ja samalla myös maksukyvyttömyysmenettelyn onnistumismahdollisuus kasvaa. Pikaluottojen ottaminen saattaakin olla erityisen haitallista sellaisessa vaiheessa, jossa tärkeintä olisi hakea apua velkaongelmaan tai uhkaavaan maksukyvyttömyyteen.

Katsomme, että pikaluotoista aiheutuvien ongelmien vähentäminen on sinänsä perusteltua. Jatkovalmistelussa olisi kuitenkin vielä syytä selvittää, merkitseekö työryhmän esitys käytännössä pikaluottojen myymisen kieltämistä elinkeinotoimintana, ja voitaisiinko mietinnössä mainittuihin ongelmiin puuttua tehokkaasti lievemmillä kuin nyt esitetyillä keinoilla.

Mietintöön annetussa lausumassa lisäksi huomautetaan, että työryhmän tiukasta aikataulusta johtuen on ollut mahdollisuus tehdä ainoastaan alustava arvio ehdotuksen vaikutuksista muihin tarjolla oleviin kulutusluottotuotteisiin kuin pikaluottoihin. Jatkovalmistelussa on siksi tärkeä varmistaa, etteivät ehdotetut muutokset vaikeuta yleisesti asianmukaista luotonantoa ja toisaalta tarpeellisen rahoituksen saamista.

Selkiytettävä velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus

Esityksessä on ehdotettu tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus myös määrältään pienissä luotoissa. Ehdotuksen toteutuessa luottokelpoisuuden arviointi tulisi tehdä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Tällöin pelkkä luottotietojen tarkistaminen ei ehdotuksen mukaan välttämättä riittäisi, vaan luotonhakijan olisi mahdollisesti toimitettava esimerkiksi palkkatodistus ilmoittamiensa tulotietojen todisteeksi.

Vaikka työryhmän toimeksianto on kohdistunut nimenomaan pikaluottojen aiheuttamien velkaongelmien ehkäisemiseen, on sääntely laajentumassa koskemaan muitakin luottoja. Tämä on ongelmallista, sillä ehdotus jättää epäselväksi, minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin erityyppisiä luottoja myönnettäessä tulisi luottokelpoisuuden arvioinnissa ryhtyä

Katsomme, että sääntelyä tulee vielä selkiyttää niin, ettei ehdotettu tiukennus vaikeuta yleisesti luotonantamisen käytäntöjä esimerkiksi hyödykesidonnaisten luottojen kohdalla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö