17.6.2009 klo 13:10
Lausunto

Lausunto psykoterapeuttikoulutuksen uudistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö viittaa lausuntopyynnössään terveyden-huollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan kannanottoon, jonka mukaan psykoterapeuttikoulutuksen tulee olla korkeakoulun järjestämää tai yhteistyössä sen kanssa järjestettyä. Psykoterapeuttikoulutuksen tulee lisäksi olla 60 opintopisteen laajuinen ja sisällöltään esimerkiksi European Certificate of Psychotherapy –kriteerien mukainen. Neuvottelukunta esitti lisäksi, että psykoterapeuttikoulutuksen yhtenäistä arviointia ja laadunvarmistusta varten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteyteen tulisi perustaa arviointiyksikkö. Tämä vastaisi paitsi koulutuksien etukäteisestä arvioinnista myös psykoterapeuttikoulutukseen hyväksyttävältä henkilöltä vaadittavan soveltuvaa peruskoulutuksen määrittelystä.

Suomen Yrittäjät pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan linjauksia lähtökohdiltaan kannatettavina. Nykyiset oikeusturvaongelmat tulevat uudessa järjestelmässä huomattavalta osaltaan korjatuksi. Ei voi olla oikein, että psykoterapeuttikoulutusta tarjoavan organisaation antaman koulutuksen ja koulutuksen saajan saama koulutuksen pätevyys arvioidaan vasta jälkikäteen. Euroopassa suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta ja psykoterapiakoulutustason nostamista pidämme kannatettavina asioina.

Lausuntopyynnön liitteenä olevassa muistiossa todetaan, että psykote-rapeuttikoulutus on yleensä ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen jälkeen tapahtuvaa koulutusta, jota antavat pääasiassa yksityiset koulu-tusyhteisöt. On tärkeätä, että uudistuksessa näiden koulutusorganisaatioiden toimintaedellytykset säilyvät niin pitkälle kuin mahdollista. Tarvittaessa koulutuksen laatua voitaneen valvoa koulutuksenjärjestäjiä koskevan lupamenettelyn avulla. Mahdollisten puutteiden korjaamiseen on jätettävä riittävät siirtymäajat.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 7.10.2008 päivätyssä muistiossa todetaan, että psykoterapeuttikoulutuksen laadunvarmistus voitaisiin toteuttaa monijäsenisen toimielimen perustamisella. Toimielimen jäseninä olisivat korkeakoulujen, OPM:n, STM:n ja TEO:n / Valviran edustajat.

Toimielin toimisi korkeakoulujen tukena ja takaisi psykoterapeuttikoulutuksen riittävän yhtenäisyyden ja tason. Mielestämme ehdotettu koulutuksen laadunvarmistus olisi toimiva. On tärkeätä, että siinä on mukana kaikki keskeiset tahot. Ongelma tällä hetkellä on se, että asetettavan arviointielimen tulevat linjaukset, niin varsinaisen psykoterapeuttikoulutuksen kuin sitä edeltävän peruskoulutuksen osalta, eivät ole tiedossa. Mielestämme alan järjestöjä tulee kuulla ennen kyseisten linjausten tekemistä.

Uudistukseen liittyy myös psykoterapeutin ammattinimikkeen tehostettu suojaaminen. On kaavailtu, että oikeutta psykoterapeutin ammattinimikettä on ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun ja suoritetun koulutuksen perusteella haettava viimeistään 31.12.2014. Pidämme tätä velvoitetta kohtuuttomana. Lähtökohtana tulisi olla, että ne, joilla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä jo tällä hetkellä, voisivat käyttää sitä jatkossakin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Martti Pallari
johtaja