25.11.2010 klo 12:19
Lausunto

Lausunto raskaussuojeludirektiivin muutosehdotuksista((U 70/2008 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa seuraavaa.

Euroopan yhteisöjen komissio on laatinut vuonna 2008 ehdotuksen ns. raskaussuojeludirektiivin muuttamiseksi ja Euroopan parlamentti on lokakuussa 2010 tehnyt omat muutosehdotuksensa komission tekemään pohjaehdotukseen.

Suomen Yrittäjät on suhtaunut kriittisesti ylipäänsä tarpeeseen muuttaa raskaussuojeludirektiiviä ja Euroopan parlamentin tekemät muutosehdotukset olisivat viemässä sääntelyä sekä yritysten että suomalaisen järjestelmän toimivuuden kannalta entistä huonompaan suuntaan. Pidämme työ- ja elinkeinoministeriössä laadittuja linjauksia Suomen kannasta direktiivimuutoksiin pääosin perusteltuina. Selvyyden vuoksi toteamme eräiden yksityiskohtien osalta kuitenkin vielä seuraavaa:

Suomen Yrittäjät suhtautuu kielteisesti äitiysvapaan pidentämiseen 20 viikkoon. Yhtä lailla kielteisesti suhtaudumme siihen parlamentin ehdotukseen, että koko äitiysvapaalta olisi maksettava täysi palkka. Kuten U-kirjelmässä esitetyt laskelmat osoittavat, se merkitsisi työnantajien nettokustannusten lisääntymistä noin 50 miljoonalla eurolla.

Emme myöskään näe perustelluksi siirtää pakollisen äitiysvapaan pitämistä synnytyksen jälkeiseen aikaan ja samalla vielä sen kokonaiskeston pidentämistä nykyisestä 4 viikosta 6 viikkoon. Muutos lisäisi sairauspoissaolojen käyttöä ennen synnytystä nykyisestä, kun tällä hetkellä 2 viikkoa pakollisesta äitiysvapaasta on pidettävä ennen synnytystä.

Parlamentin ehdotusta siitä, että äidit saisivat vapaasti valita ei-pakollisen äitiysvapaan ajankohdan, emme myöskään pidä hyväksyttävänä. Kannatamme tässä U-kirjelmän mukaista Suomen kantaa, jonka mukaan asia on jätettävä kansallisen lainsäädännön ja käytännön varaan.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja