5.5.2014 klo 09:44
Lausunto

Lausunto ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriö

Ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi ryhmärakennuttamislaki sekä muutettavaksi asuntokauppalakia ja lakia kuluttajariitalautakunnasta. Katsomme, että ryhmärakennuttamislaki on omiaan selkeyttämään oikeustilaa ja se luo siten oikeusvarmuutta ryhmärakennushankkeen osapuolten välille. Lakiehdotus on siten kannatettava.

Mietinnössä ei kuitenkaan ole huomioitu kiinteistönvälittäjien tiedonantovelvollisuuden suhdetta ehdotettuun ryhmärakennuttamislakiin. Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukaan välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Mietinnön ja lakiehdotuksen perusteella jää siten epäselväksi, millainen on kiinteistönvälittäjien tiedonantovelvollisuus – ja vastaavasti vastuu – suhteessa ryhmärakennuttajakonsultin tiedonantovelvollisuuteen silloin kun kiinteistönvälittäjä myy ryhmärakennuttamiskohdetta. Jatkovalmistelussa tähän olisi syytä kiinnittää huomiota.
Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa mietinnöstä ja lakiesityksistä.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies