30.8.2012 klo 09:52
Lausunto

Lausunto sokeriverotusta selvittävän työryhmän väliraportista

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö asetti vuoden 2012 alussa työryhmän selvittämään sokeriveron käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa. Työryhmän tehtäviin kuuluu nykyisen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomaveron toimivuuden ja epäkohtien selvittäminen. Lisäksi työryhmän tulee kartoittaa, millainen veromalli parhaiten täyttäisi fiskaaliset tavoitteet sekä samalla edistäisi terveellistä ravitsemusta. Työryhmän väliraportissa esitellään sokeripitoisten tuotteiden verotukseen liittyvää taustatietoa ja tarkastellaan erilaisia mahdollisia sokeri- ja makeisveromalleja.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Nykymuotoinen makeisvero on täyttänyt sille asetetut fiskaaliset tavoitteet kohtuullisen hyvin. Verotasoa voidaan tietyissä rajoissa tarvittaessa jatkossakin säätää, mutta merkittävimmät valtiontaloudelliset tavoitteet tulisi SY:n näkemyksen mukaan toteuttaa yleisellä kulutusverotuksella.

Valmisteveromalleilla voi olla ensisijaisen fiskaalisen tavoitteen lisäksi toissijaisesti muitakin tavoitteita, kuten terveellisen ravitsemuksen edistäminen, mutta toissijaisten tavoitteiden vuoksi ei tule luopua veron yleisistä tunnuspiirteistä, kuten oikeusvarmuudesta, selkeydestä ja alhaisesta hallinnollisesta taakasta.

Pisteverot ovat aina ongelmallisia kilpailuneutraliteetin kannalta. Mikäli nykyjärjestelmän rajausten katsotaan kuitenkin aiheuttavan sellaisia kilpailuongelmia, joihin puuttuminen katsotaan perustelluksi, työryhmän väliraportin perusteella ainoa toimiva vaihtoehto olisi nähdäksemme nykyisen makeisveron veropohjan tarkistaminen. Mahdollisen lainsäädäntömuutoksen valmistelussa tulee tällöin ottaa huomioon EU-lainsäädännön asettamat vaatimukset. Laajempia muutoksia sokeriveron suuntaan ei SY:n näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista tehdä työryhmän väliraportissakin mainittujen syiden vuoksi, EU-säännökset mukaan lukien.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Laura Kurki
veroasiantuntija