28.8.2009 klo 12:23
Lausunto

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa tekemästään luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevien säännösten muuttamiseksi. Luonnoksen olennaisin osa liittyy selvitystilassa olevan työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan siirtämiseen toiseen eläkelaitokseen. Esityksen mukaan vakuutuskannan siirtäminen tapahtuu siten, että jokaisen työeläkevakuutusyhtiön on otettava vastaan yhtä suuri osuus vakuutuskannasta, ellei vastaanottavan vakuutuskannan koostumuksen, työeläkevakuutusyhtiön koon tai tosiasiallisen toiminta-alueen taikka muun erityisen syyn vuoksi ole määrättävä toisin. Lisäksi todetaan, että perusteita määrättäessä on otettava huomioon vakuutuksen ottajien, vakuutettujen ja eläkkeensaajien edut sekä vaikutukset työntekijäin eläkelain soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työeläkevakuutusala on keskittynyt sillä tavalla, että kahdella suurimmalla yhtiöllä on kummallakin noin kolmanneksen osuus markkinoista ja tämän lisäksi on neljä pienempää yhtiötä. Kannan jakaminen muille yhtiöille pienentää aina markkinoille jäävien toimijoiden lukumäärää, ja jos kyseessä on suuren yhtiön selvitystila ja sen kannan jakaminen jäljelle jääville yhtiöille, tarkoittaisi tämä merkittävää keskittymisen lisääntymistä. Hajautetun järjestelmän olennainen piirre on siinä, että kilpailu on riittävää ja tästä syystä kannan siirtämisessä tuleekin kiinnittää huomiota riittävän kilpailun ylläpitämiseen. Tätä ei esityksessä nimenomaisesti oteta huomioon, vaan päätöksentekoa tehtäessä ehdotuksessa todetaan, että otetaan huomioon vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja eläkkeensaajien edut ja vaikutukset työntekijän eläkelain soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Erikseen ei todeta vaikutuksia eläkelaitosten väliseen kilpailuun. Tällainen muutos tulee ehdotukseen tehdä. Kilpailullisista syistä jako tulisi voida tehdä myös muutoin kuin tasasuuruisina osuuksina vakuutuskannasta, jolloin erityisesti pienempien vastaanottavien yhtiöiden toimintapääomia tulisi voida lisätä tasausosasta, jota on muutoinkin käytetty jo työeläkeyhtiöiden toimintapääomien kartuttamiseen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Risto Suominen
johtaja