31.10.2011 klo 11:37
Lausunto

Lausunto Sujuvampaan lainvalmisteluun – hankkeen III väliraportista Prosessimallilla laatua lainsäädäntöön (oikeusministeriön julkaisusarja Selvityksiä ja ohjeita 39/2011)

Oikeusministeriö
oikeusministerio@om.fi

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Lausuntopyynnön kohteena on lainvalmisteluprosessin täsmennetty ideaalimalli, jossa on kuvattu prosessin työvaiheet työnkulkukaavioina, yhteydet muihin prosesseihin sekä toimijoiden roolit ja vastuut. Lisäksi on laadittu sanallinen kuvaus jokaisesta työvaiheesta. Sanallinen kuvaus sisältää työvaiheen tehtävät, syntyvät tuotokset ja viittaukset työvaihetta koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä kaikkia parempaan lainvalmisteluun ja lainsäädäntöön tähtääviä pyrkimyksiä. Väliraportissa kuvattu lainvalmistelun prosessimalli edesauttaa edellä mainittuja tavoitteita. Prosessimallia ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että sen nähtäisiin rajoittavan jo olemassa olevia ja myöhemmin kehittyviä, malliprosessin minimitason ylittäviä hyviä käytäntöjä ja käytännön lainsäädäntöprosessin joustavuutta.

Olennaista kuitenkin on, että lainvalmistelussa noudatettaisiin kaikissa ministeriöissä samankaltaista menettelytapaa, johon tärkeinä osina kuuluvat suunnitellun lainsäädännön vaikutusten arviointi ja sidosryhmien osallistuminen ja kuuleminen. Lainvalmistelussa tulisi aina edetä vaihtoehtojen arvioinnin ja vaikutusten analyysin kautta lopulliseen ehdotukseen, joka saattaa jossain tilanteissa merkitä myös sitä, ettei alun perin suunnitellulle sääntelylle ole tarvetta.

Erityisesti yrityksiin ja yritysten toimintaympäristöön vaikuttavien säädösten valmistelussa keskeistä on yritysvaikutusten arviointi mikro- ja pienyritysten näkökulmasta. Tätä edellyttää myös komission Small Business Act –hankkeen Think Small First –periaate.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö