1.3.2016 klo 13:00
Lausunto

Lausunto Suomen kehityspolitiikkaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta (VNS 1/2016 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston selonteosta Suomen kehityspolitiikka. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Pidämme erittäin tärkeänä, että kehitysyhteistyön painopistealueiksi on valittu sukupuolten välisen tasa-arvon ja erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistäminen sekä työllisyyden ja ihmisarvoisten työpaikkojen edistäminen. Näiden painopistealueiden tavoitteet ovat tärkeitä ja kannatettavia.

On kuitenkin huomattava, etteivät painopistealueet ole erillisiä, vaan niiden tavoitteilla on yhteisiä liityntöjä. Monissa kehitysmaissa, joihin Suomi tarjoaa kehitysapua, yrittäjyys on keskeinen työllistymisen tie. Erityisesti naisten yrittäjyyden tukeminen on omiaan sekä lisäämään tasa-arvoa että edistämään työllisyyttä. Yrittäjyyden lisäksi olisi tarpeen tukea kehitysmaiden hallintokulttuurin kehittymistä oikeusvarmuutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan. Vastuullinen yrityskulttuuri ja työllistäminen toteutuvat huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä, jos yhteiskunnan peruspilarit ovat riittävällä tasolla ja hallinto toimii ennustettavasti ja luotettavasti.

Pidämme tärkeänä myös sitä, että tukea suunnataan innovatiiviseen, teknologiaa hyödyntävään ja kestävää kehitystä tukevaan toimintaan. Teknologinen kehitys mahdollistaa myös kehitysmaissa tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan, jolla voidaan luoda hyvinvointia koko kehittyvälle yhteiskunnalle.

Suomen Yrittäjät

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies