29.3.2011 klo 11:08
Lausunto

Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunnon kohteena olevassa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen puolituotteena. Uraanin talteenottoprosessi sijoittuu nykyisten toimintojen yhteyteen Talvivaaran kaivospiirin alueelle Sotkamon kuntaan. Uraanin talteenoton seurauksena nykyiseen metallien erotukseen tai kaivoksen louhintamääriin ei tule muutoksia, vaan hankkeessa on kyse toistaiseksi hyödyntämättömän ja kaivoksen päätuotteiden jatkojalostamista haittaavan raaka-aineen erot-tamisesta.

Suomen Yrittäjien mielestä on kestävän kehityksen mukaista ja perusteltua hyödyntää louhittavan malmin sisältämät luonnonvarat mahdollisimman te-hokkaasti. Suomen Yrittäjät näkee, ettei kaivostoiminnan kehittäminen Talvivaaran kaivospiirin alueella ole ristiriidassa alueen muiden elinkeinojen kanssa, kun kaivostoiminnan vaikutukset rajautuvat lupaviranomaisten aset-tamien ehtojen mukaisesti kaivospiirin alueelle. Sen sijaan uuden uraanin talteenottolaitoksen työllistävä vaikutus on selkeä lisäarvo paikalliselle elinkeinotoiminnalle.

Hankeen yhteysviranomainen on omassa lausunnossaan ilmaissut hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista, että Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelma täyttää YVA-asetuksessa arviointiohjelmalle asetetut vaatimukset. Näin ollen Suomen Yrittäjillä ei ole syytä epäillä, etteikö hanke täyttäisi ympäristölupaviranomaisten vaatimuksia. Suomen Yrittäjien arvion mukaan hankkeella on positiivisia vaikutuksia elinkeinotoiminnalle. Suomen Yrittäjät kannattaakin luvan myöntämistä Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivos- ja rikastustoiminnalle yhtiön lupahakemuksessaan esittämällä tavalla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja