21.1.2013 klo 09:16
Lausunto

Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on selvittänyt ja valmistellut tavaramerkkilainsäädännön uudistamista. Työryhmän keskeisimmät ehdotukset koskevat tavaramerkkilain 1 luvun uudistamista, tavaramerkkirekisteröinnin estetutkimuksen säilyttämistä nykymuodossa sekä rekisteröintien hallinnollisen kumoamisen mahdollistamista. Lisäksi työryhmä esittää muutoksia, joilla täsmennetään laajalti tunnettujen merkkien suojaa sekä muutoksia, jotka koskevat tavaramerkkidirektiivin rajoitussäännöksiä. Työryhmä ei esitä alueellisesti vakiintuneiden tavaramerkkien suojaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa työryhmän muistiosta. Osana työryhmän toimeksiantoa on tehty yrityksille ja asiamiehille suunnattu kysely tavaramerkkijärjestelmän toimivuudesta, jonka tulokset on sisällytetty muistioon. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet oltava sääntelyuudistuksen keskiössä

On kannatettavaa, että tavaramerkkilainsäädännön rakennetta ja sisältöä selkeytetään ja ajanmukaistetaan. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon ottaminen kansallisessa lainsäädännössämme on perusteltua ja palvelee erityisesti pk-sektorin tarpeita. Pidämme erityisen kannatettavina myös niitä työryhmän ehdotuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tavaramerkkiään tehokkaasti. Korostamme, että pk-yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi se, miten tehokkaasti ne pystyvät puolustamaan immateriaalioikeuksiaan.

Suomen Yrittäjät kannattaa nykyistä estetutkimusjärjestelmää, jossa PRH tutkii viran puolesta absoluuttisten esteiden lisäksi myös relatiiviset esteet tavaramerkin rekisteröinnille. Laaja estetutkimus palvelee pk-yritysten etua, koska näillä ei ole tavallisesti mahdollisuutta valvoa riittävän laajasti toisten yritysten esittämien merkkien sekaannusvaaraa omaan tavaramerkkiinsä tai toiminimeensä.

On myönteistä, että tavaramerkkilain uudistamista koskevassa muistiossa on otettu huomioon IPR-strategiankin edellyttämällä tavalla pk-yritysten aineettoman pääoman suojaamiseen liittyviä erityistarpeita. Korostamme kuitenkin, että lainsäädännön valmistelussa tulee olla aidosti riittävä elinkeinoelämän edustus myös pk-sektorin osalta.

Muutosesitys tavaramerkin hallinnollista kumoamista koskien

Työryhmä esittää, että tavaramerkki voidaan poistaa hallinnollisessa menettelyssä. Tavaramerkin hallinnollisen kumoamisen mahdollistamisen arvioidaan hyödyttävän pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja lisäävän näiden mahdollisuuksia saada poistettua rekisteristä käyttämättömiä ja hylättyjä merkkejä. Lisäksi työryhmä esittää, ettei hallinnollista kumoamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta. Samalla työryhmä pitää kohtuullisena, että kumotun tavaramerkin haltija voisi määräajassa saattaa asiansa uudelleen käsiteltäväksi, ettei huolimattomuus tai tiedonkulun puute johda lopulliseen oikeudenmenetykseen.

Työryhmän esitys on perusteltu ja kannatettava. Huomautamme kuitenkin, että asian ratkaisemista koskevan pykäläehdotuksen 2 momentti on tulkinnanvarainen. Lukijalle jää epäselväksi, mikä on se 1 momentin peruste, jolla asiaa ei voida ratkaista. Tämän vuoksi Suomen Yrittäjät esittää seuraavaa muutosta pykälän 2 momenttiin:
”Jollei asiaa voida ratkaista 1 momentin nojalla tai asia on muutoin epäselvä, rekisteriviranomaisen on hylättävä hakemus rekisteröinnin kumoamisesta”.

Muutosehdotus ei ole pelkästään selventävä ja tekninen. Käsityksemme mukaan hallinnollinen kumoaminen voidaan toteuttaa ainoastaan silloin, kun asia ei ole riitainen. Ehdotuksen muotoilussa tämä ei nyt käy ilmi riittävän selkeästi. Hallinnollista kumoamista koskeva 1 momentti on käytännössä analoginen oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n kanssa, mistä johtuen myös 2 momentin kohdalla on syytä käyttää mallina oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 15 §:ää.

Lisäksi tuomme esille, ettei ole täysin selvää, mitä seuraavalla vastapuolen kuuleminen ja hakemuksen tiedoksianto -pykälän 3 momentilla tarkoitetaan: ”Jos tiedoksiantoa ei saada kohtuullisessa ajassa toimitettua, asia raukeaa”. Epäselväksi jää muun muassa se, miksi asian ylipäätään tulee raueta. Emme myöskään pidä perusteltuna säätää ”kohtuullisesta ajasta”, vaan tiedoksiannon toimittamiselle tulisi säätää konkreettinen enimmäisaika, jos momentti katsotaan tarpeelliseksi.

Muita huomioita

Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa linjataan, että IPR-strategian toteuttamista jatketaan ja uudistetaan strategian toimintaohjelma toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja hallituksen painopisteiden pohjalta. Huomautamme, että immateriaalioikeuksien merkitys kasvaa jatkuvasti yritysten liiketoiminnassa, koska Suomen menestyminen perustuu jatkossa entistä enemmän innovaatiopohjaiseen talouskasvuun. Tämän vuoksi ministeriön tulisi turvata riittävät resurssit tavaramerkkilainsäädännön uudistamiseen mutta myös tulevaan EU-tavaramerkkihankkeen valmisteluun sekä koko IPR-kenttään yleisestikin. Lisäksi tavaramerkkilain osalta on perusteltua käynnistää 2 luvun uudistaminen sen ensimmäiseen lukuun liittyvien liittymäkohtien vuoksi.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies