9.7.2009 klo 09:53
Lausunto

Lausunto turvapaikkapolitiikkaa koskevasta selvityksestä

Sisäasiainministeriö
Maahanmuutto-osasto

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa turvapaikkapolitiikkaa koskevasta selvityksestä, minkä johdosta Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Sisäasianministeriön turvapaikkapolitiikkaa koskevan selvityksen taustalla on hallituksen puolivälintarkastelun päätös laatia Suomen turvapaikkapolitiikkaa koskeva selvitys, jonka pohjalta hyväksytään tarvittavat toimenpiteet vuoden 2009 aikana.

Selvityksessä ehdotetaan toimenpiteitä liittyen turvapaikkapolitiikan linjauksiin, turvapaikkaprosessin tehostamiseen, perheenyhdistämisiin ja palauttamisiin. Ehdotuksilla pyritään säästämään kustannuksia prosessia tehostamalla sekä karsimaan Suomen lainsäädännöstä ja käytännöistä sellaisia vetotekijöitä, jotka houkuttelevat Suomeen perusteettomia turvapaikkahakemusten jättäjiä. Kansainvälistä suojelua todella tarvitsevien oikeusturva ei kuitenkaan saa kärsiä toimenpiteiden johdosta. Ehdotuksien pohjalta tehtävät hallituksen esitykset tullaan valmistelemaan nopeassa aikataulussa syyskaudella 2009.

Yksi selvityksen toimenpide-ehdotuksista vaikuttaa turvapaikan hakijan työnteko-oikeuteen niin, että turvapaikanhakijan työnteko-oikeus sidottaisiin henkilöllisyyden selvittämiseen. Työnteko-oikeuden perusedellytyksenä tulee ehdotuksen mukaan olla se, että hakija pystyy todistamaan henkilöllisyytensä. Jos henkilöllisyyden todistaminen asiakirjoin on mahdotonta, riittäisi työnteko-oikeuteen se, että hakija tekisi yhteistyötä ja edesauttaisi henkilöllisyytensä selvittämisessä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotuksien tavoitteita kannatettavina. Samoin työnteko-oikeuden sitominen turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämiseen on näkemyksemme mukaan perusteltua. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole asiassa lausuttavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Lainopillinen asiamies, varatuomari