1.4.2003 klo 16:07
Lausunto

Lausunto työneuvostotyöryhmän muistiosta

Työministeriö

Pyydettynä lausuntona Suomen Yrittäjät ry esittää seuraavaa:

Työneuvoston asema ja tehtävät pysytettäisiin ehdotuksen mukaan pitkälti nykyisellään. Neuvoston tehtävänä olisi lausuntojen antaminen tiettyjen työlakien soveltamisesta ja tulkinnasta samoin kuin toimiminen valitusviranomaisena eräissä työsuojelun poikkeuslupapäätöksissä sekä myös esitysten tekeminen lainsäädännön kehittämisestä. Suomen Yrittäjillä ei ole tähän huomautettavaa.

Työneuvoston kokoonpanoa koskevaa sääntelyä on ollut tarkoitus nykyaikaistaa. Muistiossa ehdotetaan, että työnantaja- ja työntekijätahoja edustavat jäsenet nimitettäisiin työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Perusteluista ei käy ilmi, mitä näillä luonnehdinnoilla tarkoitetaan. Voimassa olevan lainsäädännön perusteella toimittaessa keskusjärjestöinä on työnantajapuolella pidetty ainoastaan niitä keskusjärjestöjä, joiden työnantajajäsenet kuuluvat keskusjärjestön alakohtaisiin työehtosopimuksia tekeviin liittoihin. Ylivoimaisesti suurin osa työnantajayrityksistä ei kuitenkaan kuulu näin määriteltyihin työnantajakeskusjärjestöihin. Työneuvoston tehtävät ovat yleiset koskien kaikkia työsuhteita ja rajoittumatta vain työehtosopimuksia tehneiden järjestöjen jäsenten välisiin kysymyksiin. Suomen Yrittäjien mielestä lakiluonnoksen 3 § ja sen perustelut tuleekin laatia siten, että työneuvostossa on vastaisuudessa työnantajapuolen edustus myös siltä taholta, joka laajimmin edustaa työehtosopimustoiminnan ulkopuolella olevia työnantajia. Tällaista muutosta puoltaa myös se, että neuvoston tehtäviin kuuluu esitysten tekeminen toimialaansa kuuluvan työlainsäädännön kehittämiseksi.

Edellä esitettyä vastaava muutos olisi tehtävä myös lain 7 §:ään, jossa määritellään lausunnon pyytämiseen oikeutettujen piiri.

Muistiossa jää epäselväksi huomioon ottaen ehdotetun 12 §:n viittaussäännös hallintolainkäyttölakiin, onko poikkeusluvan saajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kuin muutoksenhaun johdosta päätetään poikkeusluvan peruuttamisesta. Mielestämme tällaiseen kuulemiseen tulisi varata aina mahdollisuus mm. siitä syystä, että voidaan varmistaa muutoksenhaun tueksi esitettyjen tietojen paikkansa pitävyys tai olosuhteiden muuttumisen olennaisuus.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja