10.9.2015 klo 16:24
Lausunto

Lausunto työryhmämietinnöstä: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Oikeusministeriö

Yleistä

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa työryhmämietinnöstä: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely Täydentävät kansalliset säännökset. Oikeusministeriön julkaisusarja: Mietintöjä ja lausuntoja 42/2015. Lakiesityksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 655/2014 eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (jäljempänä: asetus). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä, jolla säädettäisiin edellä mainittua asetusta täydentävät ja sen voimaantulon johdosta muutoin tarpeelliset kansalliset säännökset.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua mietinnöstä sekä esitysluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioita lakiehdotuksesta

Suomen Yrittäjät suhtautuu asetuksen ja esitetyn lainsäännön tavoitteisiin myönteisesti. Toimivien sisämarkkinoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää turvata velkojien asema rajat ylittävissä tilanteissa. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuudet hakea kansallisen lainsäädännön mukaisia turvaamistoimia toisessa jäsenvaltiossa ovat niistä aiheutuvien kustannusten kuten asianajo- ja käännöskulujen vuoksi rajalliset. Nämä seikat huomioon ottaen on erittäin toivottavaa, että asetuksen mukainen uusi menettely mahdollistaa kustannustehokkaamman, nopeamman ja juridisesti yksinkertaisemman menettelyn saatavien turvaamiseksi rajat ylittävissä tilanteissa. Toteutuessaan tämä tavoite voinee osaltaan vähentää suomalaisille yrityksille rajat ylittävästä kaupasta aiheutuvia riskejä ja luottotappioiden määrää. Tämä on omiaan hyödyttämään koko yhteiskunnan kehitystä.

Asetuksen ja esitetyn lainsäädännön myönteisistä tavoitteista huolimatta Suomen Yrittäjät korostaa, että kansallisten täytäntöönpanosäännösten valmistelussa ja asetuksen soveltamisessa tulisi kaikilta osin huolehtia tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn kohteeksi joutuvien tahojen oikeusturvan toteutumisesta ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden varmistamisesta. Tilivaroihin kohdistuva turvaamistoimi on sen kohteeksi joutuvalle taholle erittäin ankara yksipuolinen seuraamus. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi esimerkiksi oikeussuojakeinoja ja tiedoksiantoa koskevan kansallisen asetusta täydentävän sääntelyn tulisi mahdollisimman kattavasti turvata velallisen oikeussuoja. Tässä yhteydessä täytäntöönpanon kohteeksi joutuvan velallisen oikeus asettaa turvaamisen sijasta vakuus täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tulee turvata myös kansallisessa sääntelyssä.

Yllä mainitun osalta Suomen Yrittäjät pitää lakiehdotuksessa esitettyjä sääntelyratkaisuja perusteltuina. Ottaen huomioon niin osapuolten oikeusturva kuin toimeenpanon tehokkuuden ja viranomaisten resurssienkin näkökulma, pidämme perusteltuna toimivallan keskittämistä Helsingin käräjäoikeuteen ja täytäntöönpanon osalta ulosottolaitokselle sekä sitä, että turvaamismääräyksen täytäntöönpano olisi mahdollisimman samankaltainen oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisten turvaamistoimien täytäntöönpanoon verrattuna. Lisäksi velkojan vastuuta velallisen vahingosta koskevan sääntelyn osalta pidämme kannatettavana oikeudenkäymiskaaren 7 luvun säännösten täydentävää soveltamista.

Sen edesauttamiseksi, että suomalaiset yritykset ja yksityishenkilöt voisivat mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää asetuksen mukaista rajat ylittävää turvaamismenettelyä, tulisi suomalaisia toimijoita informoida tästä uudesta mahdollisuudesta. Viranomaisten tulisi laatia tilivarojen turvaamismenettelyä ja erityisesti sen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanosta vastaavia viranomaisia eri jäsenmaissa koskeva kattava ohjeistus.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksistä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies