12.8.2009 klo 12:12
Lausunto

Lausunto työttömyysturvalain ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

Kyseessä on luonnos hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. Muutokset perustuisivat osin SATA- ja AKKU-komiteoiden esityksiin. Osana muutoksia esitetään yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan kohentamista nykyisestä.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva

Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva-aseman parantamista nyt esitetyllä tavalla. Yrittäjän perheenjäsenen asema on heikko erityisesti niissä tilanteissa, joissa yritystoiminta on hiljalleen hiipunut siten, ettei yritystoiminta enää kykene työllistämään molempia puolisoita. Nyt luonnosteltu muutos helpottaisi yrittäjän perheenjäsenen asemaa tilanteessa, jossa yritystoiminnan edellytykset ovat pysyvästi heikentyneet ja henkilöä kohden jäävä tulo jäisi alle YEL-vakuutuksen minimin.

Kyseisen säännöksen käytännön merkitys kuitenkin jäisi riippumaan jossakin määrin siitä, kuinka yrityksen taloudellista tilaa tosiasiassa pystyttäisiin ratkaisutoiminnassa arvioimaan. Säännöksen toimeenpanon yhteydessä on huolehdittava siitä, että työ- ja elinkeinotoimistojen virkamiehillä on riittävä osaaminen ja resurssit henkilöä kohti syntyvän tulon arvioimiseen. Yrittäjiltä saadun palautteen mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen on usein vaikea hallita yrittäjän työttömyysturvan monimutkaista säännöstöä, ja mahdollisuuksien mukaan olisikin syytä harkita näiden asioiden käsittelyn keskittämistä niihin erikoistuneille käsittelijöille.

Luonnoksessa on myös muokattu asianomaisessa pykälässä tarkoitetun perheenjäsenen käsitettä siten, että perheenjäseneksi katsotaan henkilö, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan määräysvaltaa yrityksessä. On myönteistä, että jatkossa perheenjäseneksi katsottaisiin sellaiset henkilöt, joilla olisi niin pieni omistusosuus yrityksestä, että heillä ei ole tosiasiallisesti päätösvaltaa, ja että omistusosuusraja määriteltäisiin lain tasolla. Samoin on myönteistä, että helpotetaan sellaisten perheenjäsenten asemaa, joilla aiemmin on ollut suurempi omistusosuus yrityksestä. Kahta edellistä vuotta koskeva omistusosuusrajaus on kuitenkin varsin pitkä, ja Suomen Yrittäjät esittää harkittavaksi, voisiko tätä aikarajaa lyhentää esimerkiksi yhteen vuoteen. Tällainenkin rajaus ehkäisisi varsin tehokkaasti mahdollisia väärinkäytöksiä.

Julkista työvoimapalvelua koskevat muutokset

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa julkista työvoimapalvelua koskeviin muutoksiin siltä osin, kuin ne vastaavat SATA-komitean esityksiä työttömyysturvan ja julkisten työvoimapalveluiden kehittämisestä.

Palkkatukea koskevat esitykset

Luonnoksessa esitetään tehtäväksi tiettyjä EU-säännöstöön perustuvia muutoksia sekä eräitä työllistymistä edistäviä muutoksia palkkatukijärjestelmään.

Suomen Yrittäjät toteaa, että palkkatukijärjestelmän lähtökohtana tulisi olla eri asemassa olevien työnantajien mahdollisimman yhdenvertainen kohtelu. Palkkatukea tulee kehittää siten, että yritykset ja muut työnantajat olisivat siihen yhtäläisesti oikeutettuja. Palkkatuki tulisi voida myöntää yritykselle määräaikaiseen työsuhteeseen samoin edellytyksin kuin muillekin työnantajille.

On sinällään myönteistä, että jatkossa palkkatukea voitaisiin myöntää yritykselle määräaikaisen työsopimuksen perusteella myös alle 30-vuotiaan työttömän työhakijan palkkaamiseen. Tämä on erityisen perusteltua ajankohtaisessa työmarkkinatilanteessa ja nuorten työllistymisen edistämiseksi. Suomen Yrittäjät katsoo, että nuorten työllistymistä voitaisiin tukea tässä taloudellisessa tilanteessa myös ulottamalla matalapalkkatuki alle 25-vuotiaisiin. Työllisyyden tukemiseksi myös niin kutsuttu tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tulisi ulottaa määräaikaisiin työsuhteisiin. Näin voitaisiin tehokkaasti madaltaa työllistämiseen liittyvää kynnystä usein samanaikaisin keinoin.

Esityksessä ehdotetaan, että palkkatukea voitaisiin jatkossa myöntää myös yksityisen sektorin henkilöstönvuokraukseen. Suomen Yrittäjät pitää esitystä perusteltuna, ja katsoo, että sillä voidaan madaltaa työllistämisen kynnystä.

Työssäkäyntialueita koskevat muutosesitykset

Esityksessä ehdotetaan työssäkäyntialueita koskevia säännöksiä määriteltäväksi uudelleen. Esityksen mukaan henkilöllä olisi oikeus kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua työssäkäyntialueella sijaitsevaa työtä, jos hänen työmatkansa kokoaikatyössä keskimäärin ylittäisi kolme tuntia (nykyisin neljä). Suomen Yrittäjät esittää pohdittavaksi kriittisesti muutoksen tarvetta sikäli kuin se tosiasiallisesti merkittävissä määrin vähentää velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Merja Hirvonen
Työmarkkina-asioiden päällikkö