12.8.2009 klo 10:30
Lausunto

Lausunto työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lan ja työttömyyskassalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

Kyseessä on luonnos hallituksen esitykseksi, jolla toteutettaisiin SATA-komitean työttömyysturvaa koskevia esityksiä. Esitykset perustuvat pitkälti työmarkkinajärjestöjen tammikuussa neuvottelemaan nk. sosiaalitupoon.

Luonnoksessa esitetään mm. siirtymistä nykyistä lyhyempään työssäoloehtoon, työttömyyspäivärahan tason korottamista sekä selkiytettäväksi niitä säännöksiä, jotka koskevat siirtymiä yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Samoin esitetään yhdistettäväksi työttömyysaikaisia koulutusetuuksia. Myös lisäpäiväoikeuden alkamisikää (nk. työttömyyseläkeputki) esitetään nostettavaksi 59 vuodesta 60 vuoteen.

Suomen Yrittäjillä ei sinällään ole esityksen sisältöön huomautettavaa. Suomen Yrittäjät toteaa kuitenkin, ettei näillä muutoksilla ole saavutettavissa sellaista työttömyys-turvan kannustavuuden parannusta, joita SATA-komitean työlle on asetettu tavoitteeksi. Vaikka esityksessä työttömyysetuuksia kohdennetaankin maksettavaksi erityisesti aktiivijaksojen ajalta, johtaa samanaikainen työttömyysetuuksien tason korotus kannustavuuden heikkenemiseen suhteessa palkkatyöhön siirtymiseen. Suomen Yrittäjät katsookin, että työttömyysturvan kannustavuutta on pyrittävä lisäämään nyt esitettyä merkittävämmässä määrin.

Lisäksi Suomen Yrittäjät kiinnittää huomiota siihen, että työttömyysvakuutusmaksun tasossa on merkittäviä nostopaineita ajankohtaiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Luonnoksessa esitetyt muutokset lisäävät tätä korotuspainetta entisestään, kun työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettava osuus työttömyysturvamenoista kasvaa esityksen johdosta noin 70 miljoonalla eurolla. Suomen Yrittäjät katsoo, että ajankohtaisessa taloudellisessa tilanteessa olisi pyrittävä siihen, että työllistämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman matalalle tasolle, ja huolehdittaisiin siitä, että työllistämistä mahdollisimman vähän rasitettaisiin työnantajamaksujen korotuksilla.

Yrittäjän sosiaaliturvan kehittäminen

Luonnoksessa esitetään myös yrittäjän työttömyysturvan kehittämistä siten, että yrittäjän työttömyysturvan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa lyhennettäisiin 24 kuukaudesta 18 kuukauteen, ja samalla selkeytettäisiin niitä säännöksiä, jotka käsittelevät palkkatyön ja yrittäjyyden välisiä siirtymiä.

Yrittäjän työssäoloehdon lyhentäminen on varsin perusteltua palkansaajan työssäoloehdon lyhentämisen yhteydessä. Näin voidaan ehkäistä yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvassa olevien erojen laajenemista nykyisestä.

Suomen Yrittäjät pitää varsin myönteisenä myös sitä, että siirtymiä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä helpotetaan pyrkimällä poistamaan ne tilanteet, joissa siirtymä johtaisi työttömyysturvan katkeamiseen.

Lisäksi Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että yrittäjän sosiaaliturvassa on edelleen lukuisia ongelmakohtia, jotka kokonaisuutena merkitsevät sosiaaliturvaan liittyvän riskin ottamista yrittäjäksi ryhdyttäessä. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan sosiaaliturvan eroja palkansaajan ja yrittäjän välillä on pyrittävä poistamaan kaikissa niissä asioissa, joissa eroavuutta ei voida perustella yritystoiminnan luonteesta ja siihen kuuluvasta yrittämisen riskistä johtuvilla seikoilla. Kun kysymys on esimerkiksi iästä, vanhemmuudesta tai sairastumisesta aiheutuvista riskeistä, tulisi yrittäjän olla yhtä lailla turvatussa asemassa kuin palkansaajankin. Näiltä osin Suomen Yrittäjät pitää erityisen keskeisenä sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä työskentelevän, yrittäjän sosiaaliturvaa kartoittavan työryhmän työtä ja katsoo, että nyt esitettävät kiireiset muutokset ovat vain osaratkaisu yrittäjän sosiaaliturvan kehittämistarpeisiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Merja Hirvonen
Työmarkkina-asioiden päällikkö