10.9.2013 klo 14:19
Lausunto

Lausunto U 46/2013 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysten ei-taloudelliset ja monimuotoisuutta koskevat tiedot)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Komission ehdotuksesta

Euroopan komissio antoi 16 huhtikuuta 2013 ehdotuksen (COM(2013)207) ns. tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) ja konsernitilinpäätösdirektiivin (83/349/ETY) muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta.

Ehdotuksen mukaan määrätyt rajat ylittävien yhtiöiden tulee toimintakertomuksessaan antaa selvitys myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Selvityksen tulee sisältää ainakin tietoja ympäristöstä, sosiaalisista näkökohdista, työntekijöitä koskevista seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption torjunnasta ja lahjonnasta.

Ehdotuksen tavoitteista

Komission ehdotuksen tavoitteena on avoimuuden lisääminen ja raportoitavan tiedon harmonisointi yritysten tärkeimpien muiden kuin taloudellisten tietojen osalta.

Yrityksille ehdotettu selvitysvelvollisuus lisää hallinnollista taakkaa ja aiheuttaa erillisiä kustannuksia. Sen vuoksi se tulee rajata koskemaan vain isoja yhtiöitä. Suurilla pörssiyhtiöillä on valmiudet esittää vaaditut tiedot tai käyttää kansallisia, EU:n tai kansainvälisiä kehyksiä selvitysten tekemiseen. On tärkeää, että selvitysvelvollisuutta ei tulevaisuudessakaan laajenneta koskemaan pienempiä yhtiöitä tai niitä välillisesti velvoiteta selvityksen tekemiseen. Erityisesti pörssiyhtiön hallintoelimen jäsenistön monimuotoisuutta koskeva selvitysvelvollisuus tulee jatkossa rajata vain suuriin yhtiöihin.

Selvitysvelvollisuuden laajuutta määriteltäessä tulee tarkastella siitä aiheutuvia lisäkustannuksia suhteessa selvitysten tuomaan lisäarvoon yritysten julkaisemissa tiedoissa.

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa direktiiviehdotuksen tavoitetta avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä yritysten muun kun taloudellisen tiedon raportoinnissa. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota raportoinnista aiheutuvaan kustannusten tarpeettomaan lisääntymiseen. Kirjelmässä katsotaan, että komission vaikutusarviosta huolimatta kustannusten nousu voi joissain tapauksissa olla huomattava. Komission esittämiä arvioita hallinnollisten kustannusten noususta pidetään alhaisina.

Hallinnollisen taakan ja kustannusten lisääntymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Selvitysvelvoitteesta aiheutuvista kustannuksista olisi hyvä saada vielä tarkempia arvioita.

Valtioneuvoston kantana katsotaan, että raportointivelvollisuudelle asetettua yrityksen kokorajaa ei tule laskea. Tämä kannanotto on hyvä tuoda esiin, koska selvitysvelvollisuuden kustannukset aiheuttaisivat pk-yrityksille suhteessa isoihin yhtiöihin huomattavat lisäkustannukset. Toisaalta selvitysvelvollisuuden tuoma lisäarvo jäisi vähäiseksi.

Kirjelmässä esitetään, että selvitysvelvollisuus voitaisiin korvata erityisellä asiakirjalla, joka julkistettaisiin tilinpäätöksestä erillisenä. Mikäli tämä vähentää yhtiöiden hallinnollista taakkaa, on ehdotus kannatettava. Valtioneuvosto myös toteaa, että selvityksiä varten kerättävän lisätiedon tulee olla olennaista ja yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

Hallinnollisen taakan kasvua voidaan rajoittaa jos selvitysvelvollisuuteen sisältö määritellään tarkasti koskemaan vain olennaisia ja merkityksellisiä tietoja. Jatkovalmistelussa tämä kanta on hyvä pitää esillä.

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies