10.5.2013 klo 15:28
Lausunto

Lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Valtiovarainministeriössä on valmistunut työryhmäselvitys ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvonnasta. Selvityksessä arvioidaan verotuksen näkökulmasta ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuutta ja puutteita. Selvityksen tekeminen perustuu valtioneuvoston vuonna 2010 hyväksymään tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaan vuosille 2012 – 2015.

Työryhmä esittää neljätoista toimenpide-ehdotusta, joista osaa kommentoimme yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Palkan vuosi-ilmoittamisesta palkanmaksukausittaiseen palkkatietojen ilmoittamiseen

Työryhmä ehdottaa, että vuosi-ilmoittamisesta siirryttäisiin palkanmaksukausittaiseen palkkatietojen ilmoittamiseen.
SY suhtautuu toimenpide-ehdotukseen varauksellisesti. Siirtyminen kerran vuodessa tehtävästä vuosi-ilmoituksesta palkkakausikohtaiseen tietojen ilmoittamiseen lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa yleisen tavoitteen vastaisesti. Lisäksi voidaan pitää ainakin mahdollisena, että tulevaisuudessa maksukausittainen ilmoittamisvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös työkorvauksia ja muita suorituksia. Muun muassa järjestelmien muuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tiedonsiirtokustannukset jäisivät myös yritysten maksettaviksi. Reaaliaikaisempi työntekijätietojen ilmoittaminen palvelisi kuitenkin nykyjärjestelmään verrattuna paremmin harmaan talouden torjuntaa ja on tätä taustaa vasten ymmärrettävä.

Katsomme, että kokonaisuus huomioon ottaen ehdotus edellyttää vielä jatkoselvitystä, jossa tulisi ottaa huomioon muun muassa kokemukset rakennusalan kuukausi-ilmoittamisvelvollisuudesta.

Mikäli muutos palkkatietojen nykymuotoiseen ilmoittamisvelvollisuuteen katsotaan perustelluksi, esitämme työntekijöiden palkkatietojen ilmoittamisvelvollisuuden taajuudeksi ainakin ensi vaiheessa puolivuosittais- tai neljännesvuosimenettelyä.

Veronumeron käytön vaiheittainen laajentaminen uusille toimialoille

Työryhmä katsoo, että veronumeron käyttöä tulisi laajentaa myös muille toimialoille vaiheittain. Aluksi uusina toimialoina tulisivat kysymykseen asennus- tai kokoonpanotyö, laivanrakennustyö, kuljetustyö, korjaus- ja huoltotyö, siivous, hoito- ja hoivatyö sekä ravintola- ja majoitusala.

Veronumeroa koskeva lainsäädäntö on hyvin uutta, eikä sen toimivuudesta harmaan talouden torjunnassa ole tästä syystä vielä kokemuksia. Näkemyksemme on, että veronumeroa koskevan lainsäädännön käytännön vaikutuksista ja sen aiheuttamista kustannuksista tulee vielä kerätä analysoitua tietoa. Vasta tämän jälkeen on perusteltua selvittää veronumeron käytön laajentamista muille toimialoille. Sinänsä esimerkiksi kuljetusala voisi hyvin soveltua uudeksi toimialaksi, jolla veronumero voitaisiin ottaa käyttöön.

Rajoitetusti verovelvollisen lähdeveron maksuunpano tulonsaajalle

Työryhmä ehdottaa, että rajoitetusti verovelvollisen lähdevero voitaisiin maksuunpanna tulon saajalle myös siinä tapauksessa, että maksaja olisi laiminlyönyt perinnän. Tulonsaajan lisäksi lähdevero voitaisiin maksuunpanna myös suorituksen maksajalle, jonka vastuu olisi kuitenkin toissijaista.

SY kannattaa ehdotusta. Nykyisin pidättämättä jätetty lähdevero voidaan maksuunpanna rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle, jos maksaja ei ole laiminlyönyt lähdeveron pidättämistä. Sitä vastoin jos suorituksen maksaja on laiminlyönyt lähdeveron pidättämisen, lähdevero voidaan maksuunpanna vain suorituksen maksajalle. Loogista olisi, että maksuunpano voitaisiin kohdistaa myös rajoitetusti verovelvolliseen tulonsaajaan itseensä.

Rakennuspalvelujen tilaajan velvoitteiden vaiheittainen laajentaminen muille toimialoille

Työryhmä esittää, että rakennuspalvelujen tilaajaa koskevia velvoitteita (HE 92/2012 vp) laajennettaisiin koskemaan vaiheittain myös muita, erikseen selvitettäviä toimialoja, joilla ilmoittamisvelvollisuuden katsotaan olevan tarpeellista verovalvonnan kannalta.

Eduskunta on vasta hyväksynyt lainsäädäntömuutoksen, joka koskee rakennusalan toimijoiden velvollisuutta ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain urakka- ja työntekijätiedot. Ilmoittamisvelvollisuus tulee voimaan vasta vuonna 2014. SY:n näkemyksen mukaan ensin tulee analysoida tämän lainsäädäntömuutoksen vaikutukset ja kustannukset harmaan talouden torjunnassa. On syytä korostaa, että sekä veronumero että kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus ovat molemmat uusia muutoksia, jotka ovat edellyttäneet ja edellyttävät yrityksiltä uuden lainsäädännön omaksumista. Muutokset myös lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa ja aiheuttavat taloudellisia kustannuksia. Ennen kuin rakennuspalvelujen tilaajan velvoitteiden laajentamista muille toimialoille pohditaan, käytännön kokemukset edellä mainituista lainsäädäntömuutoksista tulisi arvioida tarkoin. Jos nämä muutokset todetaan tehokkaiksi harmaan talouden torjunnassa ja jos niiden todetaan parantaneen rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä ja markkina-asemaa, vasta tällöin on syytä selvittää toimialalaajennusta koskeva kysymys.

Rakennustoimintaan liittyvän kiinteän toimipaikan määritelmän yhdenmukaistaminen Verohallinnon ohjeistuksella

Työryhmä käsityksen mukaan kiinteän toimipaikan muodostuminen erityisesti rakennus- ja asennustoiminnassa on tulkinnanvarainen seikka. Työryhmä esittää, että Verohallinto voisi ohjeistuksellaan yhdenmukaistaa kiinteän toimipaikan säännösten tulkintaa Verohallinnossa.

Kiinteän toimipaikan muodostuminen on yksi kansainvälisen vero-oikeuden vaikeimmista kysymyksistä. Jos Verohallinnon ohjeen julkaiseminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, pidämme erityisen tärkeänä, ettei mahdollinen uusi ohje sisällä muutoksia kiinteän toimipaikan muodostumista koskevaan nykyiseen tulkintalinjaan. Jos vakiintunutta tulkintalinjaa on tarkoitus muuttaa, tämä edellyttäisi uutta tulkintalinjaa tukevaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kotivaltion verovelat ennakkoperintärekisteröinnin esteeksi

Työryhmä esittää, että ulkomaisten toimijoiden ennakkoperintärekisteröinnin edellytykseksi asetettaisiin kotivaltion antama verovelkatodistus. Kotivaltion verovelat tai verotodistuksen antamatta jättäminen voisivat olla esteenä ennakkoperintärekisteröinnille vastaavalla tavalla kuin kotimaisilla toimijoilla.

SY pitää esitystä kannatettavana. Esitys sisältää kuitenkin käytännön ongelmia, jotka liittyvät valtioiden keskenään erilaiseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi kysymykset siitä, mitkä ulkomaiset verovelat olisivat kotimaisiin verovelkoihin rinnastettavia, ja miten kotivaltion verovelat selvitettäisiin, saattavat osoittautua hankaliksi ratkaista.

Suomen Yrittäjät

Laura Kurki
veroasiantuntija