9.9.2016 klo 10:16
Lausunto

Lausunto uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Muutosesitykset tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia

Oikeusministeriön alaisen työryhmän tehtävänä on ollut valmistella uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Ottaen huomioon asetuksen edellyttämät vaatimukset, SY pitää mietinnössä esitettäviä muutoksia kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.

Työryhmä ehdottaa mietinnössään muutoksia konkurssilakiin, yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin, yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelyrekisteriä koskevat säännökset nostettaisiin lain tasolle säätämällä uusi laki velkajärjestelyrekisteristä.

Esityksen mukaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisältöä laajennettaisiin ja rekisteriin merkityt tiedot siirrettäisiin saataville yleisen tietoverkon kautta maksutta. Näiden asetukseen perustuvien muutosten johdosta työryhmä ehdottaa, että kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntönä luovuttaisiin.

Velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat jatkossa saatavilla yleisessä tietoverkossa vain silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin nykyiseen tapaan Oikeusrekisterikeskukselta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että velkojat voisivat jatkossa ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielellä.

Esitettävien muutosten tavoitteena on helpottaa ja yksinkertaistaa velkojien tiedonsaantia maksukyvyttömyysmenettelyistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetuksen edellyttämä tietojen siirtäminen sähköisesti saataville yleisen tietoverkon kautta on tarkoituksenmukainen ratkaisu. SY:n näkemyksen mukaan on myös perusteltua, että kansallisessa lainsäädännössä käytetään asetukseen sisältyvät poikkeusmahdollisuudet tietojen yleisessä tietoverkossa julkaisemisen osalta siltä osin, kun kyse on sellaisen yksityishenkilön velkajärjestelystä joka ei harjoita elinkeino- tai ammattitoimintaa tai kun hän sitä harjoittaa, mutta maksukyvyttömyysmenettely ei liity kyseiseen toimintaan.

Huomionarvoista on, että asetuksella ja sitä täydentävällä kansallisella lainsäädännöllä helpotetaan saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Jatkossa saatavat voidaan ilmoittaa vakiolomakkeella, joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Lisäksi ulkomaisilla velkojilla on vähintään 30 päivää aikaa ilmoittaa saatavansa sen jälkeen, kun tieto maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta julkaistiin menettelyn aloitusvaltion maksukyvyttömyysrekisterissä tai velkojalle annettiin ilmoitus menettelyn alkamisesta, eikä oikeudellinen edustus ole pakollista pelkästään saatavia ilmoitettaessa. Muutokset ovat erityisesti pienten yritysten näkökulmasta positiivisia, koska ne helpottavat saatavien ilmoittamista silloin, kun yrityksellä on saatavia ulkomaiselta maksukyvyttömyysmenettelyyn joutuneelta yritykseltä tai yksityishenkilöltä.

Lisäksi muutosten osalta on huomattava, että velkajärjestelyn tunnustaminen muissa valtioissa lähtökohtaisesti parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi. Myös tältä osin muutokset ovat kannatettavia.

Lopuksi, kuten mietinnössä on todettu, voimaan tulevilla asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön muutoksilla voinee olla myös yleisempiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Asetuksen toimivaltaa koskevilla uusilla säännöksillä voidaan pyrkiä ehkäisemään vilpillistä oikeuspaikkakeinottelua EU:n jäsenvaltioiden välillä ja soveltamisalan laajentaminen tervehdyttämistä koskeviin menettelyihin edesauttaa elinkelpoisten yritysten tervehdyttämistä rajat ylittävissä tilanteissa. Muutokset voivat siten tehostaa rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuutta ja samalla edesauttaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tämä on omiaan parantamaan myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Mikael Pentikäinen Atte Rytkönen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies