6.10.2010 klo 15:13
Lausunto

Lausunto valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö,
konserniohjausyksikkö

Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjausyksikkö on pyytänyt lausuntoa valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Suomen Yrittäjät SY esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä laajennettaisiin valtion eritysrahoituslaitoksen – jäljempänä Finnvera – oikeutta luovuttaa yhtiön asiakkaina olevien yritysten tietoja Tekes – kehittämiskeskukselle.

Ehdotettu asiakasyrityksiä koskevien tilinpäätös- ja yritystutkimustietojen tietojen luovuttaminen on perusteltua, koska se tehostaisi jo olemassa olevan yritystiedon käyttöä. Tietoja luovuttavalla ja vastaanottavalla organisaatioilla on merkittävä määrä yhteisiä asiakkaita. Samoin tietojen luovuttaminen yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään toiminnan tehostamisperusteella on kannatettava uudistus. Lisäksi tietojen luovuttaminen organisaatioiden välillä voisi vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Luovutuksen yhteydessä on kuitenkin SY:n mielestä syytä kiinnittää huomiota tietosuojaan siten, että salassa pidettävät tiedot suojataan aina asianmukaisesti.

Jatkovalmistelussa on myös huomioitava, että ehdotetun lainmuutoksen jälkeenkin tietojen luovuttajaa (Finnvera) koskevat tietojen salassapitovelvollisuuden osalta pankkisalaisuuden kaltaiset säännökset, mutta tietojen vastaanottajaa (Tekes) laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Näin ollen tulisi tarkemmin määritellä, minkä lain perusteella kahden em. organisaation kesken välitetyt asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
johtaja