1.12.2003 klo 13:07
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoaiheessa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Asetusluonnoksessa on pyritty yksilöimään nykyistä yksityiskohtaisemmin rakennushankkeen suunnittelun, valmistelun ja rakennustyön toteutuksen velvoitteita tarkoituksena parantaa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien toimintojen hallintaa. Rakennustyömaan työympäristöä ja rakenteellista työturvallisuutta koskevia velvoitteita on pyritty tarkentamaan.

Suomen Yrittäjät katsoo, että velvoitteiden tarkentaminen ja yksilöinti selkeyttää työturvallisuusvastuita varsinkin yhteisillä rakennustyömailla. Tiedon hankkiminen työturvallisuusriskeistä saattaa olla vaivalloista sekä pientyönantajalle että työntekijälle, jolloin velvoitteiden yksilöinti ja vastuun kohdentaminen vähentää yrityksissä ja työmailla turhaan tehtävää työtä.

Asetuksen tavoitteet ovat sinällään hyvät ja tavoiteltavat. Suomen Yrittäjät katsoo kuitenkin, että asetusluonnos on vielä monilta osiltaan keskeneräinen ja tarvitsee jatkovalmistelua.

Erityisesti haluamme kiinnittää ministeriön huomiota seuraaviin yksityiskohtiin:

– Luonnoksen 10.2 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi seuraavaa: ”Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on yhteistoiminnassa ja omassa toiminnassaan toteutettava tämän säädöksen määräykset tarvittaessa päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan”. Työturvallisuuslain säätämisen yhteydessä lain soveltamisala rajattiin työsuhteessa tehtävään työhön tietyin vähäisin poikkeuksin. Asetusluonnoksessa velvollisuus noudattaa säädöksen määräyksiä ulotettaisiin myös itsenäisiin työnsuorittajiin oman työnsä osalta. Työturvallisuuslain soveltamisalarajauksen mukaisesti myös asetuksen noudattamisvelvollisuus tulee ehdottomasti rajata vain työsuhteessa tehtävään työhön. Työturvallisuuslain nojalla annetulla asetuksella ei voida laajentaa lain soveltamisalaa. Suomen Yrittäjät esittää, että 10.2 § muutetaan muotoon ”Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on yhteistoiminnassa ja työnantajan omassa toiminnassaan toteutettava tämän säädöksen määräykset tarvittaessa päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan.”

– Yksityiskohtana huomattakoon, että nykyisen asetuksen 33 §:ssä on viitattu sähkölakiin (319/79). Ao. sähkötöiden turvallisuutta ja tekemistä koskevat määräykset ovat nyttemmin sähköturvallisuuslaissa. Viittaus on syytä korjata uuden päätöksen antamisen yhteydessä.

Lisäksi yhdymme jäsenjärjestömme Koneyrittäjien liitto ry:n asiassa toimittamaan lausuntoon.

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Merja Berglund
työmarkkina-asiamies