8.4.2014 klo 11:37
Lausunto

Lausunto Valtioneuvoston asetuksista; ALKE-asetus, Rahoitusasetus ja Tukikelpoisuusasetus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kiitämme mahdollisuudesta lausua kirjallisesti tästä 116 000 jäsenyrittäjällemme tärkeästä asiakokonaisuudesta.

Asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Uudella rakennerahastokaudella tavoitellaan sekä uusien yrityksen syntymistä että olemassa oleville uutta liiketoimintaa, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä sekä osallistumista tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Suomen Yrittäjät pitää edellä mainituista tavoitteista johtuen erittäin tärkeänä, että alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa on asetukseen kirjatulla tavalla mukana tärkeimpien elinkeinojärjestöjen edustus. Suomen Yrittäjillä on ollut neuvottelukunnassa edustus. Järjestömme alueellisen kattavuus huomioiden uskomme, että SY:n edustus tuo jatkossakin lisäarvoa neuvottelukunnan työskentelyyn. Verkostossamme toimii 4 000 yrittäjää luottamushenkilönä. Lisäksi SY:n aluejärjestöjen (20 kpl) toimistoissa työskentelee 140 yrittäjyyden ammattilaista. Järjestömme edustajat vaikuttavat muun muassa MYReissä jokaisen maakunnan alueella.

Toimijoista riippumatta on perusteltua vähentää hallintoa: vähentää tarpeetonta sääntelyä ja hallintoa sekä helpottaa yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä. Oleellista on niin ikään se, että rahoitusta kohdennetaan mahdollisimman suoraan yrityksiin, sillä pk-yrityksillä on suuri rooli koko Suomen kansantaloudessa ja merkittävä työllistävä vaikutus.

Yrittäjien kiinnostusta rakennerahastoja kohtaan lisää yrittäjille kohdennettu rakennerahasto-ohjelmien mahdollisuuksien markkinointi sekä hankkeiden käynnistymistä ja toteuttamista tukeva neuvonta.

Laissa (7/2014) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 11 §:n mukaan maakuntien liitot ovat välittävä toimielimiä ja vastaavat siten tuen myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä siten kuin niistä erikseen laissa säädetään. Nyt rakennerahastotoiminnan hallinnointia koskevassa asetuksessa otetaan kantaa välittävien toimielinten tehtävien hoitamiseen maakunnan liitoissa, jonka mukaan tehtäviä yhdistetään tietyille maakuntien liitoille.

Hallinnon keventämisen aikeet ja prosessien nopeuttaminen ovat lähtökohtaisesi tervetulleita toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomen Yrittäjät ymmärtää kuitenkin maakuntien liittojen pyrkimykset saada jatkossakin toimia lain edellyttämällä tavalla välittävänä toimielimenä ja sopia siihen liittyvien tehtävien hoidosta oma-aloitteisesti toisten maakuntien liittojen kesken.

Pidämmekin hyvänä, että asetusluonnoksessa on huomioitu myös rakennerahastosta jaettavan rahoituksen erot Etelä- ja Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen välillä. Oleellista on, että uudistus ei loitonna hankkeiden hyväksymiseen liittyvää päätöksentekoa alueilta. Paras asiantuntemus ja kyky arvioida kehittämishankkeiden vaikuttavuutta alueelle ovat lähellä toteuttajaa.

Asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että tukipäätökset tehdään hakemuksen jättämisen jälkeen ennakolta tiedossa olevassa määräajassa, ettei päätöksenteon viivästymisellä aiheuteta toiminnallista tai taloudellista haittaa hankkeen toteuttajalle.

Yhtä tärkeänä pidämme, että maksatushakemusten käsittely tapahtuu ennakolta tiedossa olevassa määräajassa siten, ettei päätöksenteon viivästymisellä aiheuteta toiminnallista tai taloudellista haittaa hankkeen toteuttajalle.

Asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Yksinkertaistettujen kustannusmallien käytön lisäämisellä voidaan odottaa uusien toimijoiden kiinnostusta rakennerahastohankkeita kohtaan.

Suomen Yrittäjät uskoo, että uusien ja innovatiivisten hankkeiden käynnistymistä edesautetaan riittävällä hankehallinnollisella tuella, koska yritysmaailmassa rakennerahastohankkeiden hallinnointi ei ole arkipäivää. Tätä ajatusta tukee se, että kustannusten tukikelpoisuusohjeistukset ja kirjanpidon ohjeistukset laaditaan yksiselitteisiksi ja helposti ymmärrettäviksi.

Viestinnällisesti on tärkeää, että toteuttajille luodaan mahdollisimman positiivinen kuva rakennerahastoiden mahdollisuuksista ja säännösten selkeydestä sekä tarjolla olevasta tuesta, jotta saamme valjastettua mahdollisimman suuren innovaatiopotentiaalin hakemaan hankerahoitusta ja siten edistämään rakennerahastotavoitteiden toteutumista.

Yhteenveto lausunnosta

Haluamme korostaa, että rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi ei saisi muodostua esteeksi tavoitteiden laadulliselle toteutumiselle. Hallinnoinnin tulee olla tarkoituksenmukaista ja riittävää, mutta ei keskiössä hankkeiden toteutumista seuratessa ja arvioitaessa. Rahoittaja- ja valvontaviranomaisen tulee olla ennen kaikkea hankkeiden toteuttajien tukena, jotta rahoituksen hakeminen ja hankkeiden toteuttaminen koetaan yritysten toimintaa aidosti tukevaksi edellä lueteltujen rakennerahastokauden tavoitteiden mukaisesti.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Hannamari Heinonen
elinkeinopoliittinen asiamies

Lisätietoa
Hannamari Heinonen, elinkeinopoliittinen asiamies, puh. 050 567 3395,