14.3.2013 klo 09:43
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston ehdotuksesta periaatepäätökseksi Uusien kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa

Ympäristöministeriö

Yleisesti periaatepäätöksen tavoitteista

Valtioneuvosto on laatinut luonnoksen periaatepäätökseksi uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Uusilla Cleantech – ratkaisuilla tarkoitetaan periaatepäätöksessä tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä materiaali- ja energiatehokkuutta ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Päätös korvaisi Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa annetun periaatepäätöksen vuodelta 2009.

Uusien kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen painottaminen julkisissa hankinnoissa aiempaa selkeämmin on kannatettava tavoite. Periaatepäätöksen mukaan asetettuja tavoitteita pyritään edistämään erityisesti rakentamisessa, energiasektorilla, liikkumisessa ja jätehuollossa. Kohteiksi valituilla sektoreilla on todennäköistä, että voidaan soveltaa tavoitteen mukaisia ratkaisuja, joilla on merkitystä energia- ja luonnonvarojen säästämisessä.

Asetettujen tavoitteiden huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Valtioneuvosto edellyttää, että kaikissa valtion hankinnoissa tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka edistää energia- ja ympäristötavoitteita sekä hyödyntää cleantech–ratkaisuja kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla.

Hankintayksiköiden tulee hankinnan suunnitteluvaiheessa hyödyntää elinkaarikustannuslaskentaa sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä laskureita, kestävien hankintojen neuvontapalvelun tietopankkia, huomioida cleantech-ratkaisujen hyödyntäminen ja ottaa energia- ja ympäristönäkökulma huomioon viimeistään vuonna 2015.

Valtion hankintayksiköille asetetaan tietyille sektoreille yksityiskohtaisia tavoitteita, joita julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa. Valtioneuvosto suosittelee myös, että kaikki muut julkiset hankintayksiköt noudattaisivat samoja periaatteita ja tavoitteita.

Innovatiivisten cleantech-ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttaa olennaisesti hankintayksikön osaaminen hankinnan suunnittelussa. Uusien ratkaisujen hyödyntäminen edellyttää hyviä tietoja ratkaisun toimivuudesta ja sopivuudesta kyseiseen hankkeeseen. Hankintayksikölle tärkeänä apuna tulevat olemaan elinkaarikustannuslaskentaa ja muuta energia- ja materiaalitehokkuutta koskevat laskurit. Niiden käytettävyyteen ja selkeyteen tuleekin kiinnittää huomiota.

Tavoitteiden toteutumiseen liittyvä ongelmakohtia

Yhtenä ilmeisenä ongelmana pidämme sitä, että hankintamenettelyt muodostuvat pk-yrityksille kohtuuttoman vaikeasti hallittaviksi. Ymmärrämme erilaisten politiikkatavoitteiden kuten ympäristö- ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden korostamisen julkisten varojen käytössä. Varoitamme kuitenkin siitä, että elleivät menettelyt ja niitä ohjaavat strategiat ota pk-yritysten olosuhteita huomioon, markkinat voivat keskittyä voimakkaasti. Tästä taas seuraa tarjonnan yksipuolistumista ja hintojen nousua. Toivomme, että tämä näkökohta otetaan painokkaasti huomioon asian jatkovalmistelussa.

Innovatiivisten ratkaisujen syntymisen kannalta olennaista on, että yritykset, jotka hankintamenettelyyn osallistuvat, osaavat varautua uusiin tavoitteisiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset saavat riittävän ajoissa tietoa hankintayksikön tulevista tavoitteista varsinkin silloin, kun on tarkoitus siirtyä uusiin ratkaisuihin. Hankintayksikön tavoitteet tulisikin kirjata sen strategiaan ja sen nojalla laadittuihin käytännön hankintaohjeisiin mahdollisimman aikaisin. Silloin, kun tavoitteista annetaan ennalta riittävästi tietoa, todennäköisyys, että uusia innovatiivisia toteutusvaihtoehtoja syntyy, on huomattavasti suurempi kuin siinä tilanteessa, että keskustelu uusista tavoitteista aloitetaan vasta tarjouspyynnön suunnittelun yhteydessä. Mikäli markkinoilla ei ole riittävästi kilpailevaa tarjontaa voi se johtaa kalliisiin ja epätarkoituksenmukaisiin hankintoihin.

Valtioneuvoston tavoitteiden saavuttamista tukevista toimenpiteistä

Valtionhallinnossa laaditut energiatehokkuussuunnitelmat ja ympäristöohjelmat voivat antaa hyviä työkaluja hankintojen energia- ja ympäristövaikutusten arvioimiseen. Suunnitelmat ja ohjeistukset tulee kuitenkin laatia riittävän joustaviksi, että myös erilaisia uusia ratkaisuja ja toimintamalleja voidaan hyödyntää. Erityisen tärkeää on, että pk-yritysten mahdollisuudet toimia ratkaisujen kehittäjinä tai tuottajina turvataan.

Uusi hankintayksikköjä cleantech-ratkaisuissa avustava neuvontapalvelu tulee olemaan erityisen tarpeellinen siinä vaiheessa kun uusia ratkaisuja otetaan käyttöön. Sen toimintamahdollisuuksiin on hyvä panostaa ja myös varmistaa neuvonnan asiantuntemus ja riittävyys.

Tavoite parantaa cleantech-ratkaisujen hankintojen suunnitelmallisuutta edistää uusien ratkaisujen syntyä. Nykyisin hankintamenettelyyn osallistuville yrityksille tulee usein yllätyksenä hankintayksikön muuttunut tavoite hankinnan toteutuksessa. Sen vuoksi olisi hyvä, että uusien, innovatiivisten ratkaisujen hankkimisen tavoitteet ja periaatteet olisivat yritysten tiedossa jo hyvissä ajoin, että ne osaavat valmistautua hankintaan.

Cleantech-ratkaisujen edistämiseksi tarjotaan tukea edelläkävijäkunnille tai muodostettaville innovaatiokeskittymille. Uusien cleantech –ratkaisujen käyttöönotto on usein jonkinasteinen riski hankintayksikölle. Riskin suuruuteen vaikuttaa ratkaisun luotettavuus tavoitteiden saavuttamisessa ja hankkeesta aiheutuvat kustannukset. Neuvontapalvelun lisäksi saatava yksilöllinen tuki esimerkiksi vastaavista hankkeista voi madaltaa kynnystä uudenlaisen hankinnan käynnistämiseen.

Innovaatioiden edistämiseen ehdotetaan kehitettäväksi taloudellisia ja muita kannusteita. Hankintayksikölle mahdollisuus joutua maksamaan uuden ratkaisun mukaisen hankinnan toteutuksessa ilmenevistä ongelmista lisäkustannuksia voi olla este uuden innovaation käyttöönoton. Mikäli hankkeen toteuttajana olevalla hankintayksiköllä olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea hankinnan läpivientiin, saataisiin todennäköisesti useampi innovatiivinen hanke toteutusasteelle.

Valtioneuvosto suosittelee periaatepäätösehdotuksessa, että hankkiessaan uusia cleantech-ratkaisuja hankintayksiköt edellyttäisivät, että tarjoajat todistaisivat tarjoamansa tuotteen tai palvelun suorituskyvyn esimerkiksi osallistumalla Euroopan komission ympäristöteknologian todentamisohjelman kokeiluun. Euroopan komission ympäristöteknologian todentamisohjelman kokeiluun osallistuminen on pk-yritysten osalta hyvin harvinaista. Tämä suositus johtanee pk-yritysten jäämiseen kyseisen vaatimuksen sisältävän hankinnan ulkopuolelle. PK –yrityksissä kuitenkin syntyy paljon innovatiivisia ratkaisuja, ja niiden toteuttamismahdollisuudet julkisissa hankinnoissa tulisi säilyttää.

Periaatepäätöksen seuranta

Periaatepäätöksen mukaisten hankintamenettelyjen ja hankintojen toteutuksen seurantaa on hyvä suorittaa jatkuvasti. Erityisesti tulee seurata hankkeiden toteutuksen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Saatuja palautteita voitaisiin hyödyntää cleantech-ratkaisujen jatkokehittämisessä.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies