20.11.2012 klo 10:40
Lausunto

Lausunto Valtioneuvoston jatkokirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Euroopan komissio teki maaliskuussa 2012 ehdotuksen lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiiviksi. Ehdotusta käsitellään parhaillaan sekä neuvostossa että parlamentissa.

Ehdotukseen sisältyy erityinen säännös (12 artikla) rakennusalalla sovellettavasta yhteisvastuusta. Sen mukaan työvoimaa tilaavaa yritys on pääsäännön mukaan vastuussa sopimuskumppaninsa (ulkomainen palveluntarjoaja, joka on lähetetyn työntekijän työnantaja) työnantajavelvoitteista eli vähimmäispalkoista, palkkasaatavista tai virheellisesti pidätettyjen verojen tai sosiaaliturvamaksujen palauttamisesta.

Katsomme, että Suomen ei tulisi tukea komission esittämää yhteisvastuuta. Direktiivin ehdotus merkitsee olennaista muutosta Suomen nykyjärjestelmään, sillä ehdotuksessa tilaajan vastuu ulotetaan alihankkijayrityksen (eli ketjussa alempana olevan yrityksen) velvoitteisiin. Näin ollen kyse on itse asiassa ketjuvastuusta. Käytännössä 12 artikla merkitsisi esimerkiksi sitä, että tilaaja joutuisi maksamaan alihankkijan puolesta tämän työntekijöiden palkkasaatavia. Tällaista muutosta ei voida pitää perusteltuna, vaan lähtökohtana tulee olla se, että kukin toimija vastaa omista työnantajavelvoitteistaan.

Suomen nykyinen järjestelmä, jossa tilaajan laissa säädetyn selvitysvelvollisuuden laiminlyönti on sanktioitu laiminlyöntimaksulla, on kohtuullinen, riittävä ja oikeasuhtainen. Laiminlyöntimaksun suuruus on enintään 16 000 euroa ja rakentamistoiminnassa tietyissä erityistilanteissa enintään 50.000 euroa.

Näkemyksemme mukaan Suomen tulisi pyrkiä saamaan direktiiviehdotukseen sellaiset muutokset, että nykyisin Suomessa noudatettavan tilaajavastuulain perusperiaatteet (eli ei sopimussuhteen ylittävää vastuuta) voitaisiin säilyttää myös direktiivin soveltamisalalla. Selkeintä olisi, että 12 artikla poistettaisiin direktiivistä kokonaan.

Mikäli yhteisvastuu direktiiviin kuitenkin sisältyisi, on olennaista varmistaa se, että tilaaja ei joudu vastuuseen alihankkijan laiminlyönneistä esimerkiksi silloin, kun tilaaja on täyttänyt kansallisessa lainsäädännössä edellytetyt selvitysvelvollisuutensa.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari