27.10.2010 klo 10:41
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Direktiiviehdotuksen päätavoitteena on yhteiseen määritelmään ja yhteisiin kriteereihin perustuvan nopeutetun maahanpääsymenettelyn luominen kolmansista maista tuleville kausityöntekijöille sekä kausityöntekijöiden maassa oleskelun edellytysten ja heidän oikeuksiensa määrittäminen. Ehdotuksen mukaan keskeistä kausityöntekijän määritelmässä on tilapäinen asuminen jäsenvaltion alueella ja työskentely kausiluonteisella toimialalla jäsenvaltioon sijoittuneen työnantajan kanssa tehdyn yhden tai useamman määräaikaisen työsopimuksen perusteella. Direktiiviehdotuksessa määritellään kausityöntekijöihin sovellettavat työehdot mukaan lukien palkkausta, irtisanomista, työterveyttä ja
–turvallisuutta koskevat ehdot viittaamalla yleisesti jäsenvaltioissa sovellettaviin normeihin. Jäsenvaltioiden edellytetään ehdotuksen mukaan kohtelevan kausityöntekijöitä yhdenvertaisesti jäsenvaltion kansalaisten kanssa sosiaaliturvan tietyillä sosiaaliturvan osa-alueilla.

Suomen Yrittäjät kannattaa valtioneuvoston asiassa esittämää kantaa ja suhtautuu myönteisesti direktiivin tavoitteeseen. Direktiivin seurauksena ei kuitenkaan voi olla kansallisen lainsäädännön monimutkaistaminen. Pidämme myös erittäin ongelmallisena yhdenvertaisen kohtelun edellytystä sosiaaliturvassa Suomen kansalaisten kanssa. Katsomme että asumisperusteinen sosiaaliturva edellytyksenä tulee säilyttää vakinaisen asumisen vaatimus. Työoikeudellisen sääntelyn tulee olla vähimmäissääntelyä.

Suomen Yrittäjät ry

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies