24.4.2012 klo 09:49
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Eduskunta

Suomen Yrittäjät kiittää eduskunnan liikennevaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston liikennepoliittisesta selonteosta.

Liikennejärjestelmän kunto ja toimivuus, väylä- ja logistiikkaratkaisut ovat erittäin merkittäviä tekijöitä yrityksille tehtäessä investointi- ja sijoittumispäätöksiä. Liikenteen ja logistiikan ratkaisut ovat myös tärkeitä kasvu- ja kilpailukykytekijöitä yrityksille.

Jyrki Kataisen hallitus jatkaa aiemman hallituksen linjausta tehdä liikennepoliittinen selonteko kautensa alussa, jossa liikennejärjestelmää pyritään arvioimaan ja kehittämään kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti. Hallituksen esittämä kuvaus ja haasteet Suomen liikennejärjestelmästä ovat pääosin oikeita.

Selonteon yhteydessä moni tärkeä iso kokonaisuus siirtyy jatkoselvittelyyn, kun hallitus on päättänyt selvittää ja laatia mm. lentoliikenteen strategian, meriliikenteen strategian ja liikenteen hinnoittelu sekä verotuskysymykset siirtyvät myös jatkovalmisteluun Jorma Ollilan johtamaan työryhmään.

Liikennepoliittisen selonteon yksi tärkein periaate ja poliittinen linjaus on päätös lisätä merkittävästi perusväylänpidon rahoitusta. Tosin lisäys perusväylänpidon rahoitukseen ajoittuu vasta vuoteen 2016.

Liikenteen rahoituksesta ja investoinneista

Liikennepoliittisessa selonteossa on edetty varovaisesti positiiviseen suuntaan liikenneinvestointien rahoitusmenettelyjen osalta. Selonteossa esitetyt budjettitekniset toimenpiteet joustavoittavat liikennejärjestelmän suunnittelua ja toteutusta.

Suomen Yrittäjät pitävät tärkeänä, että valtion budjettirahoituksen rinnalle haetaan edelleen uudenlaista julkisen ja yksityisen rahoituksen elementtejä ja mekanismeja.

Liikennepoliittisessa selonteossa kiinnitetään huomiota liikennehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tehokkuuteen. Uudenlaisella suunnittelulla ja uusien toteutusmallien kehittämisellä yhdessä niiden toteuttajien kanssa voidaan saada aikaiseksi merkittäviä kustannussäästöjä.

Perusväylänpidon rahoituksen taso on liian alhainen. Vuosien varrella on päässyt syntymään korjausvajetta, kun perusväylänpidon rahoituksen ostovoima on laskenut rahoituksen tason pysyessä pääosin samalla tasolla.
Elinkeinoelämän kuljetuksille liikenneväylästön kunnolla ja kunnossapidolla on suuri merkitys. Hallituksen linjaus lisäpanostuksesta perusväylänpitoon vuoden 2016 alusta lukien on oikea. Suomen Yrittäjät katsoo, että perusväylänpidon rahoituksen tason nostoon olisi pitänyt kyetä reagoimaan jo ennen vuotta 2016.

Liikennepoliittisen selonteon investointiohjelma tunnistaa pääosin elinkeinoelämän kuljetusten ja logistisen järjestelmän painopisteet ja vilkkaimmat kuljetusreitit.

Lentoliikenne, merenkulku, strategiat ja painopisteet

Hallitus on päättänyt laatia laaja-alaisen kansallisen meristrategian. Häiriöttömät ja toimintavarmat merikuljetukset ovat elinkeinoelämän toiminnan elinehto. Merikuljetuksiin kohdistuu suuria kustannusrasituksia (mm. ympäristömääräykset), jotka vaikuttavat koko elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Hallituksen meristrategiassa tulisi hakea käytännönläheisiä toimenpiteitä, joilla logistisia kustannuksia kevennetään.

Hallitus on päättänyt hankkia uutta jäänmurtokalustoa Suomelle. Toimivan ja tehokkaan jäänmurron palveluiden saaminen on elintärkeää elinkeinoelämälle. Tulevissa jäänmurtajahankinnoissa valtion tulee pyrkiä kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Jäänmurtajien hankinnoissa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla lisätään alan kilpailua ja tarjontaa.

Myös lentoliikenteen osalta hallitus on päättänyt laatia lentoliikenteen strategian. Lentoliikenteen merkitys Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän toiminnan kannalta aivan ratkaisevaa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on Suomen ykköskenttä ja merkittävä solmukohta ja sen kehittyminen on mahdollistanut laajat kansainväliset yhteydet Suomesta.

Maakunnat tarvitsevat myös toimivia lentoliikenneyhteyksiä. Useilla maakuntakentillä on tehty paikallista kehittämistyötä alueen eri toimijoiden kesken. Moniin maakuntakeskuksiin onkin saatu eri toimijoiden yhteistyössä laajoja kansainvälisiä yhteyksiä. Alueiden ja elinkeinoelämän yhteinen ponnistelu suorien yhteyksien saamiseksi on kasvattanut monien maakuntakenttien matkustajamääriä ja palvelutasoa.

Suomen Yrittäjien mielestä valtion tulisi tukea ja kannustaa alueita ja yrityksiä omaehtoiseen maakuntakenttien kehitystyöhön.

Liikennepoliittisessa selonteossa painotetaan mm. toimivia ja sujuvia yhteyksiä Venäjälle ja Venäjältä. Tavaroiden kuljetus ja matkailijoiden määrä on edelleen kasvussa. Tavaraliikenne ja matkailu luovat merkittäviä kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. On hyvä, että rajaliikenteen sujuvuuteen kiinnitetään huomiota ja sen edistämiseksi on päätetty useita toimenpiteitä.

Moni suuri strateginen linjaus siirtyy selonteosta jatkovalmisteluun ja työryhmiin. Yksi merkittävimmistä on liikenteen hinnoittelu ja verotus. Liikenneministeri Kyllönen on asettanut Jorma Ollilan johtaman Kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä –nimisen työryhmän selvittämään liikenteen hinnoittelua ja verotusta. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että liikenteen hinnoittelun mahdollisia muutoksia tarkastellaan rinnakkain kokonaisuutena eri liikennemuotojen kannalta. Mahdolliset muutokset liikenteen hinnoitteluun ja verotukseen vaatii huolellisen ja kokonaisvaltaisen yritysvaikutusten arvioinnin.

Liikennepoliittisessa selonteon taustaksi on selvitetty uusien kasvavien elinkeinojen mm. kaivostoiminnan kasvua. Kaivostoiminta tarvitsee tuekseen toimivaa ja tehokasta logistiikkaa. Selonteossa linjataan oikein, että hallitus on tarvittaessa valmis satsaamaan lisärahoitusta hankkeisiin, joilla on laajaa elinkeinopoliittista merkitystä. Valtio osoittaa linjauksella myönteisen tahtotilan ja valmiuden edistää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa.

Suomen Yrittäjät ry

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö