1.7.2009 klo 09:21
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä Posiva Oy:n hakemukseen suunnitteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Posiva Oy on jättänyt 13.3.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen suunniteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten. Samanaikaisesti on käsittelyssä Fortum Power and Heat Oy:n Loviisa 3 -yksikköä koskeva periaatepäätöshakemus. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa Posiva Oy:n periaatepäätöshakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta Loviisa 3 -yksikköä varten.

Marraskuussa 2008 Suomen Yrittäjät ry on antanut lausunnon Posiva Oy:n hakemukseen ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköä varten. Pidämme Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista sekä Olkiluoto 4 että Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Esittämämme perustelut huolehtimisvelvollisuuden täyttymiseen sekä loppusijoituslaitoksen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyen ovat molempien periaatepäätöshakemusten osalta samat.
Huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen

Ydinenergialain mukaan kunkin voimayhtiön on huolehdittava tuottamistaan ydinjätteistä, kunnes ne on hyväksytysti loppusijoitettu. Vastuu ydinjätehuollon toteuttamisesta ja kustannuksista on siten ydinvoiman tuottajilla. Periaatepäätöksen hakija Posiva Oy on suunnitellut Eurajoen Olkiluotoon rakennettavan loppusijoituslaitoksen omistajiensa, Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n, huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Loppusijoituslaitoksen laajentaminen mahdollistaa Loviisa 3 –yksikön tuottaman ydinjätteen loppusijoituksen ja siten huolehtimisvelvollisuuden toteutumisen myös sen osalta, mikäli voimalaitosyksikkö rakennetaan. Huolehtimisvelvollisuuden toteutumisen varmistaminen jo ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta päätettäessä on perusteltua.
Turvallisuus ja ympäristövaikutukset

Periaatepäätöksen hakija, Posiva Oy, on hakemuksessaan esittänyt loppusijoituslaitoksen suunnittelussa huomioitavat riskit ja turvallisuusnäkökohdat. Hakemuksessa on esitelty myös ympäristövaikutusten arviointi. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Posiva Oy on tehnyt pitkäjänteistä ja laajaa tutkimusta ydinturvallisuuteen ja ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyen. Posiva Oy:n ehdottamaa loppusijoituslaitosta ja sen käyttämää tekniikkaa on käytettävissä olevan tiedon nojalla pidettävä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parhaana tällä hetkellä ajateltavissa olevana ydinjätteiden sijoitusvaihtoehtona Suomessa.
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti