24.2.2010 klo 12:31
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (VNS 9/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Valiokunnan käsiteltävänä oleva selonteko kuvaa vuonna 2005 käynnistyneen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä sekä uudistusta ohjaavan, vuoden 2012 loppuun asti voimassa olevan puitelain tavoitteiden toteutumista. Selonteon mukaan uudistuksen vaikutukset näkyvät erityisesti hallinnollisten rakenteiden kehittämisessä. Sen sijaan uudistus ei ole vielä vahvasti edennyt palveluiden kehittämiseen.

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Työikäisen väestön ikääntymisen johdosta uudistukset on pyrittävä toteutettamaan niin, että kuntien väestön elatussuhde pysyy järkevällä tasolla. Näin turvataan elinkelpoisten kunta- ja palvelurakenteet sekä luodaan paremmat edellytykset yrittäjyydelle ja työpaikkojen syntymiselle. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole lausuttavaa selonteosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialan osalta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö