2.2.2011 klo 10:26
Lausunto

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Eduskunta

Valtioneuvoston tasa-arvoa koskevassa selonteossa käsitellään muun ohella työelämää sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tasa-arvon näkökulmasta. Suomen Yrittäjät toteaa näiden kysymysten osalta kunnioittavasti seuraavaa:

Selonteossa kuvataan mielestämme oikein se myönteinen kehitys, mikä tasa-arvon lisääntymisessä on vuosien mittaan tapahtunut. Naiset ja miehet osallistuvat lähes samassa määrin työmarkkinoille. Perhevapaiden käyttäminen jakautuu entistä tasaisemmin äitien ja isien kesken. Myös perhevapaista ja vanhemmuudesta työnantajille koituvia kustannuksia korvataan aikaisempaa paremmin, mikä on parantanut myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja naisten työmarkkina-asemaa.

Selonteossa esitetyissä tulevaisuuden linjauksissa todetaan aivan oikein se, vaikka työantajille perhevapaista syntyvien kustannusten kompensointia on lisätty viimeisen 10 vuoden aikana, työnantajien vastuulle jää edelleen vanhemmuudesta seuraavia kustannuksia. Lienee selvää, että joku määrä vanhemmuuden kustannuksista jää aina työnantajien lopullisesti maksettavaksi ja näin työnantajat kantavat joka tapauksessa osan tästä yhteisestä vastuusta. Vanhemmuuden kustannuksissa on kuitenkin vielä sellaisia työnantajille lopullisesti jääviä kustannuksia, joita on ainakin osittain voitava kompensoida. Olennaisin kustannuserä, joka selonteossakin todetaan, on tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset. Nämä sairastuneen lapsen hoitoajalta työehtosopimusten mukaan maksettavat palkat muodostavat arvioiden mukaan noin 80 miljoonan euron vuosittaisen kustannuserän. Kustannusvastuu työntekijän sairastuneen lapsen hoitoajan palkoista on yrittäjäjärjestön mielestä voitava jakaa yhteiskunnassa laajemmin kuin vain yksittäisille työnantajille. Seuraavaan perhevapaita koskevaan uudistukseen on sisällytettävä näitä kustannuksia koskeva korvausjärjestelmä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja