17.2.2016 klo 15:44
Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selvityksestä koskien komission tiedonantoa tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (E 1/2016 vp)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä komission tiedonannosta ”Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä” (KOM(2015) 626 lopullinen). Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistä nykyiseen digitaaliseen maailmaan paremmin soveltuvaksi ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Tekijänoikeusjärjestelmän modernisoinnilla on keskeinen merkitys digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. On tärkeää, että tekijänoikeussääntely seuraa aikaansa ja että se mahdollistaa digitaalisuuteen perustuvan liiketoiminnan ilman perusteettomia rajoituksia. Tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuus myös rajat ylittäen on välttämätön edellytys uusien liiketoimintamallien kehittymiseen. Nämä periaatteet on pidettävä mielessä tekijänoikeusjärjestelmää uudistettaessa.

Suomen Yrittäjät yhtyy pääosin valtioneuvoston selvityksessä esitettyyn Suomen kantaan. Sisältöjen laillisen saatavuuden edistäminen on omiaan kasvattamaan tekijänoikeusmarkkinoiden kokoa. Tästä koituu hyötyä niin tekijänoikeuksien käyttäjille kuin oikeudenhaltijoille. Tekijänoikeusmarkkinat Suomessa ovat kuitenkin varsin keskittyneet, erityisesti kollektiivisten hintasopimusten vuoksi. Mielestämme olisikin tarpeen huolehtia tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuudesta myös kansallisesti eikä vain rajat ylittävissä tilanteissa. Tältä osin on erityisesti todettava, että tekijänoikeuskorvausten tulisi olla jatkossakin sopimusvapauden piirissä, eikä oikeusvarmuutta horjuttavaa kohtuullisuussääntelyä tulisi ottaa käyttöön.

Tekijänoikeustiedonannon yksityiskohdista voidaan todeta, että pidämme hyvänä esitettyä lähestymistapaa, jossa täytäntöönpano kohdistetaan taloudellisesti merkittäviin tekijänoikeuden loukkauksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta puolestaan sääntelyn teknologianeutraalisuus on erityisen tärkeää. Yhtä lailla rajat ylittävän lisensioinnin helpottaminen on olennaista sisämarkkinoiden häiriöttömälle toiminnalle, samoin kuin tekijänoikeuden rajoitussäännösten päivittäminen digitaaliseen ympäristöön soveltuviksi.

Komission tekijänoikeustiedonannossa esitelty pitkän aikavälin tavoite koko tekijänoikeussääntelyn yhtenäistämisestä EU:ssa on kunnianhimoinen. Siihen liittyy myös useita käytännöllisiä ongelmia. Periaatteen tasolla tavoite on kuitenkin kannatettava, mutta emme pidä sitä realistisena vielä lähivuosina.

Suomen Yrittäjät

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies