25.9.2015 klo 15:42
Lausunto

Lausunto varhaiskasvatusoikeuden ja varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa 28.8.2015 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6§:n muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilömitoituksen muuttaminen). Varhaiskasvatuslain muutoksen on tarkoitettu tulevan voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatusoikeuden muutosta koskeva esitys

Ehdotuksen tavoitteena on turvata varhaiskasvatusoikeus jokaiselle lapselle ja perheelle riittävällä tasolla ottaen huomioon valtion talouden realiteetit. Ehdotus muuttaa voimassa olevaa oikeutta varhaiskasvatukseen mutta mahdollistaa edelleen kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua vähintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen.

Päätös varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta tehtäisiin perheen säännöllisen elämäntilanteen perusteella. Tilapäisissä ja yllättävissä tilanteissa varhaiskasvatusta tarjottaisiin tapauskohtaisesti ja joustavasti yli päätöksen mukaisen tuntimäärän.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä kannatettavana. Esityksen myötä varhaiskasvatuksessa tarvitaan selkeät ja kustannustehokkaat toimintamallit 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Tämä mahdollistaa toiminnan menestyksekkään optimoinnin yksityisissä päiväkodeissa. Edelleen tämä mahdollistaa kilpailukykyiset työpaikat ja tätä kautta ammattitaitoisen henkilöstön saannin yksityisiin päiväkoteihin.

Erityiskysymyksenä on selkeytettävä, miten suhdeluvusta poikkeaminen on sallittu tai mahdollista tilanteissa, joissa palvelun tarve tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu.

Päiväkotien henkilöstömitoituksen muutoksia koskeva esitys

Valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6§:n muuttamisessa halutaan muuttaa päiväkodin ammatillisen henkilöstön mitoitusta suhteessa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Asetuksessa nostetaan päivähoidossa kasvattajien ja yli 3-vuotiaiden lasten määrän suhdetta 1/7:stä 1/8:aan.

Henkilömitoituksen muuttaminen tehostaisi kuntien ja yksityisten toimijoiden varhaiskasvatuksen toteuttamista lapsien ryhmäkoon kasvaessa. Ehdotettu muutos korostaa varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelun ja käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen merkitystä. Samoin varhaiskasvatuksen pedagoginen johtamisosaaminen korostuu.

Edellä mainitut asiat huomioiden ehdotetut muutokset varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6§:n muuttamisesta henkilöstön mitoituksen suhteen ovat kannatettavia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö