10.10.2014 klo 08:19
Lausunto

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Veron kiertämissäännöksen soveltaminen”

Verohallinto
Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Tämä ohje käsittelee verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n mukaisen veron kiertämistä koskevan säännöksen soveltamisedellytyksiä sekä sen soveltamisalaan liittyviä tilanteita. Asiaa avataan useiden esimerkkien ja oikeustapausten kautta. Ohjeessa ei käsitellä veron kiertämistä koskevan säännöksen soveltamista yritysjärjestelytilanteissa.

Suomen Yrittäjät (SY) kiittää lausuntopyynnöstä, ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY pitää myönteisenä, että aiemmassa, nyt korvattavassa ”Verosuunnittelua vai veron kiertämistä”-ohjeessa olleet, jopa yrittäjävastaiseksi tulkittavat sananmuodot on nyt lausuttavana olevassa ohjeessa korvattu pääosin neutraalimmilla ja nykymaailmaan paremmin soveltuvilla ilmaisuilla. SY pitää siten ohjeen julkaisua myönteisenä, ja haluaa lisäksi esittää alla olevat yksityiskohtaiset muutosehdotukset ohjeluonnokseen:

1) Luku 3.2. viimeinen kappale, ensimmäinen lause: Esitämme selvyyden vuoksi lisättäväksi lauseen loppuun: ”ja hankinta-ajankohta”.

2) Luvussa 3.4. käsitellään tapahtumaketjua, jossa ensin lahjoitetaan omaisuus lähipiirille korkeamman hankintamenon vahvistamiseksi. Seuraavana tapahtuu myynti ulkopuoliselle taholle. Ketjuun liittyvää verosuunnittelua ehkäisemään on nimenomaisesti säädetty TVL 47.1§:n yhden vuoden säännös.

Esitämme, että viidennessä kappaleessa sanoilla ”Näissä tilanteissa ei tästä syystä ole tarpeen soveltaa..” alkavan lauseen alku muotoiltaisiin alkamaan esimerkiksi sanoilla: ”Siten vähintään vuoden mittaisiin väliomistustilanteisiin ei ole tarpeen soveltaa..”. Muutosehdotuksemme vähentäisi mielestämme sellaisen virhetulkinnan mahdollisuutta, että alle vuoden väliomistuksiin veronkiertosäännöstä ei sovellettaisi, mutta yli vuoden väliomistuksiin veronkiertosäännöstä voitaisiinkin soveltaa. Näin Verohallinnon ohjeluonnos vastaisi paremmin lainsäätäjän tarkoitusta, mitä ilmenee ao. säännöksen hallituksen esityksen perusteluistakin.

3) Luvussa 3.8. käsitellään alihintaista luovutusta omalle yhtiölle, ja KHO:n päätöstä 2009:66. Lukijaystävällisyyden parantamiseksi esitämme, että ohjeeseen lisätään, että vastaanottavan yhtiön hankintamenona em. tilanteissa pidetään omaisuuden käypää arvoa kauppahinnan sijaan. Tämä periaate on todettu mm KHO:n päätöksessä 1983/5861.

4) Luvussa 3.11. käsitellään ns. mustaa kauppahintaa. Esitämme, että ohjeeseen kirjataan näkyviin se käytännössä jo sovellettu periaate, että näyttötaakka mustasta kauppahinnasta on veroviranomaisella.

Lisäksi luvun toisen kappaleen viimeiseen lauseeseen on lipsahtanut virhe, että myyjä olisi velvollinen maksamaan varainsiirtoveron, kun se tosiasiassa on ostaja.

5) Luvussa 6.3. käsitellään henkilöyhtiön tulo-osuudesta luopumista veronkiertosäännöksen soveltumisen näkökulmasta. Kolmannessa kappaleessa viitataan 26 vuoden takaiseen julkaisemattomaan KHO:n päätökseen 1988 taltio 2898. Mielestämme tapaus ei ainakaan ohjeluonnoksessa referoidun perusteella liity otsikkoasiaan, vaan siinä on kyse lahjasta. Esitämme kyseisen päätöksen poistamista ohjeluonnoksesta, sillä mielestämme se enemmän sekoittaa kuin selventää otsikkoasiaa. Lisäksi julkaisemattoman tapauksen prejudikaattiarvo on kyseenalainen.

6) Luku 7 käsittelee palkkaa vai työkorvausta –rajanvetoa. Ennen nyt lausuttavan ohjeen julkaisua SY toivoo, että muotoilut tarkastetaan vastaamaan juuri julkaistun Palkkaa vai työkorvausta –ohjeen sisältöjä. Erityisesti esitämme nyt lausuttavaan ohjeeseen sisällytettävän saman periaatteen, että nykyistä verotuskäytäntöä ei ole tarkoitus kiristää.

Satu Grekin
veroasiantuntija