20.10.2011 klo 11:30
Lausunto

Lausunto veronumerosta ja veronumerorekisteristä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki veronumerorekisteristä sekä tehtäväksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin ja työturvallisuuslakiin niin sanottuun veronumeromenettelyyn siirtymisen edellyttämät muutokset. Tavoite on, että jokainen rakennustyömaalle työskentelemään tuleva olisi Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Uudistus on osa rakennusalan harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY:llä ei ole esityksen sisällön osalta huomautettavaa.

SY pitää esitystä myönteisenä ja kannatettavana. Yrittäjien kannalta pyrkimys terveeseen ja tasapuoliseen kilpailuun on tärkeää. Harmaa talous on haitallista muun muassa kilpailuneutraliteetin kannalta ja se hankaloittaa rehellisten yritysten toimintaa. Harmaan talouden kielteiset vaikutukset ovat myös yhteiskunnallisesti huomattavat.

Pidämme esitystä perusteltuna rakennusalalla vallitsevan epäterveen kilpailutilanteen korjaamiseksi. Esityksellä olisi toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia muun muassa veromenetysten ja pimeän työvoiman käytön vähenemisen johdosta.

Esitys lisäisi jossain määrin yritysten hallinnollista taakkaa. Pidämme lisäystä kuitenkin oikeasuhtaisena harmaan talouden torjumisen näkökulmasta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Laura Kurki
veroasiantuntija