1.3.2010 klo 12:38
Lausunto

Lausunto VETO-työryhmän muistiosta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Valtiovarainministeriön verotustoimintoja selvittäneen ns. VETO-työryhmän toimeksiantona on ollut selvittää, miten Tullin kantamien autoveron, valmisteverojen ja maahantuonnin arvonlisäveron sekä Liikenteen turvallisuusviraston kantamien ajoneuvoveron, autoveron ja polttoainemaksun toimittaminen järjestettäisiin tehokkaimmin. Työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoisia malleja verotuksen toimittamisessa sekä eri mallien vaikutuksia asiakasvaikuttavuuteen, taloudellisuuteen ja tuottavuuteen. Pääpaino on ollut virastojen verotustehtävien keskittämisen hyötyjen ja haittojen tarkastelussa.

Lausunto

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti VETO-työryhmän esitykseen verotustoimintojen keskittämisestä Verohallintoon. Keskittämisen voidaan nähdä tuovan informaatiohyötyjä ja nopeuttavan siten viranomaisen työtä. Tämä on myös verovelvollisen etu.

Verovelvollisen oikeussuojan kannalta on hyvä, että samalla viranomaisella on suoraan käytettävissään hänen kaikkiin verolajeihinsa liittyvät tiedot. Kun näin on, verovelvollisen pitää voida luottaa, että viranomaisen ottaessa yhteyttä kaikki hänen verotukseensa vaikuttavat seikat on riittävässä laajuudessa tutkittu. Tällä vältytään niiltä verovelvolliselle raskailta ja kalliilta tilanteilta, että viranomainen kysyy monta kertaa aina eri selvityspyynnöllä lisäselvitystä eri asioihin.

Pidämme yrittäjien kannalta ongelmallisena sitä, että valmisteilla olevien makeis- ja virvoitusjuomaverotuksen toimittaja tulisi työryhmämuistion mukaan olemaan ensin Tulli, ja myöhemmin Verohallinto. Vaihtuminen on omiaan aiheuttamaan yrittäjille kaksinkertaista hallinnollista taakkaa mm. lyhyen ajan sisään samansisältöisiin selvityspyyntöihin vastaamisen muodossa. Näkemyksemme on, että ao. verolakeja ei pidä säätää voimaan ennen kuin verotuksen pysyvästi toimittavalla viranomaisella on resurssit valmiina tehtävän hoitamiseksi.

Ajoneuvoihin liittyvä verotus

Pidämme perusteltuna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin edustajien eriävässä mielipiteessä olevaa esitystä Trafin nykyisten autoverotustehtävien sekä polttoainemaksujen säilyttämisestä Trafissa. Nämä tehtävät tarvitsevat vain vähän henkilöresursseja, ja vaativat kapeaa asiantuntemusta. Suomen Yrittäjillä on myönteisiä kokemuksia siitä, että tietyt viranomaistehtävät on sijoitettu yhteen toimintayksikköön sen sijaan, että niitä ripoteltaisiin ympäri hallintoa. Verovelvollinen saa tällöin helposti yhteyden oikealle virkailijalle, eikä aikaa kulu oikean henkilön tai yksikön haeskeluun. Esimerkkinä voidaan mainita Savo-Karjalan yritysverotoimiston hoitama Katso-tunnusten hallinnointi ja asiakaspalvelu, joka ruuhkautumisesta huolimatta on saanut jäseniltämme kiitosta.

Koska työryhmä ei esitä ajoneuvoverotuksen siirtoa Trafista, emme näe tarvetta myöskään Trafin nykyisten verotustehtävien siirtämiseen − etenkin kun otetaan huomioon viraston jo aloittamat organisaatiojärjestelyt ajoneuvoihin liittyvän verotuksen toimittamisprosessin parantamiseksi. Yhden luukun palvelun voidaan katsoa riittävässä laajudessa tapahtuvan, kun ajoneuvojen teknisiin ominaisuuksiin liittyvät hyväksymis-, rekisteröinti-, ja verotusprosessit on samalla viranomaisella.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija