5.2.2014 klo 10:37
Lausunto

Lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelusta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Perusmuistion sisältö

Perusmuistioon on sisällytetty keskeiset Suomessa toteutetut ja valmisteilla olevat toimenpiteet, joiden tavoitteena on pyrkiä varmistamaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen yritystoiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Muistiota saa hyvän kuvan toimenpiteiden perusteista ja sisällöstä.

Ihmisoikeuksien paremman toteutumisen haasteet

Lausuntopyynnössä pyydetään arvioimaan haasteita, joita yritystoiminnassa ilmenee ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamisessa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kansallisesti ihmisoikeudet on Suomessa otettu lainsäädännössä ja yritysten toiminnassa hyvin huomioon ja mekanismit ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan ovat toimivia ja tehokkaita. Mahdollisten uusina esiin tulevien epäkohtien vaatimat uudistukset pystytään ratkaisemaan olemassa olevan lainsäädännön keinoin. Katsomme, että kansallisesti ihmisoikeuksien toteutumiseen ei liity erityisiä haasteita ja tältä osin ei tarvita uusia säännöksiä tai uusia menettelymuotoja.

Kansainvälisesti ihmisoikeuksien toteutumiseen yritystoiminnassa liittyy useita haasteita. Suurin haaste koskee ajantasaisen ja virheettömän tiedon saantia ulkomaisen yrityksen toimintaperiaatteista ja siitä miten ihmisoikeudet on huomioitu. Usein on myös vaikeaa saada tietoa kyseisen valtion ihmisoikeuksia koskevista lainsäännöksistä ja niiden valvonnasta. Suomalaisen yrityksen mahdollisuudet valvoa ihmisoikeuksien toteutumista tai vaikuttaa toisessa valtiossa toimivan yrityksen toiminnassa havaittuihin puutteisiin ihmisoikeuksien noudattamisessa, ovat rajallisia. Yritysten kannalta myös toimitusketjujen pituus ja toimituksen hajaantuminen useiden tuottajien osalle vaikeuttaa tiedon saantia. Silloin, kun yritysten välinen toimitusketju on lyhyt ja toimittajia ei ole montaa tai kyse on pidempiaikaisesta yhteistyöstä, ihmisoikeuksien toteutumisen seuraaminen on yleensä mahdollista.

Valtion uusia keinoja edistää ihmisoikeuksien toteutumista

Suomessa tapahtuvassa yritystoiminnassa

Suomessa toimivat yritykset tunnistavat toiminnassaan ihmisoikeudet ja osaavat noudattaa niitä. Vaikka joitakin ihmisoikeuksien loukkaustapauksia tulee aika ajoin ilmi, on tapauksia pidettävä kuitenkin harvinaisina. Katsomme, että ihmisoikeuksien edistämistä tai niiden noudattamisen varmistamista varten ei Suomessa ole tarpeen harkita uusia keinoja. Olemassa olevat mahdollisuudet valvoa ihmisoikeuksien toteutumista ja niiden rikkomisesta olevat sanktiot ovat riittäviä.

Suomalaisten yritysten toiminnassa ulkomailla

Suomalainen yritys, joka perustaa yrityksen ulkomaille, on pyrkinyt selvittämään mahdollisimman hyvin kyseisen maan olosuhteet ja yrityksiä koskevan lainsäädännön. Suomen valtio voisi avustaa yrityksiä, ennen ulkomaille sijoittumista, antamalla taustatietoja ja koulutusta ihmisoikeusloukkausten tunnistamisesta ja eri maiden ihmisoikeustilanteesta. Ulkomailla tapahtuvan yritystoiminnan aikana valtio voi antaa yritysten käyttöön päivitettyjä selvityksiä maakohtaisesti ilmenneistä ihmisoikeuksia koskevista epäkohdista.

Suomalaisten yritysten yhteistyössä ulkomaisten yritysten kanssa

Suomalaisten yritysten mahdollisuudet valvoa ulkomaisen toimittajan tai yhteistyökumppanin ihmisoikeuksien kunnioittamista riippuu yhteistyön laadusta. Yrityksen, joka satunnaisesti tekee yhteistyötä tai ostaa tavaroita ulkomaiselta kumppanilta, on hyvin vaikea selvittää tämän yrityksen vastuullisuutta ihmisoikeuksissa. Isojen sopijakumppaneiden ja vakituisessa liikesuhteessa olevien yritysten on helpompi saada tieto ulkomaisen sopimusosapuolen toimintaperiaatteista ihmisoikeuksien noudattamisessa ja myös mahdollisuus saada epäkohtia poistettua.

Kansainvälisillä sopimuksilla ja valtioiden yhteistyöllä voidaan edistää yritysten mahdollisuuksia edellyttää ulkomaiselta yhteistyötaholta ihmisoikeuksien noudattamista. Sopimusten valvonta ja niiden noudattamisen seuranta tulee olla tehokasta, että sopimuksilla päästään tavoitteisiin.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies