7.5.2002 klo 12:38
Lausunto

Lausunto yksityishenkilön velkajärjestelylainsäädännön tarkistamista koskevasta ehdotuksesta

Oikeusministeriölle

Suomen Yrittäjät toteaa lausuntonaan yksityishenkilön velkajärjestelylainsäädännön tarkistamista koskevasta oikeusministeriössä virkatyönä laaditusta ehdotuksesta seuraavaa:

Ylivelkaisuus on viime vuosikymmenen jäljiltä edelleen laaja ongelma, joka koskettaa myös yrittäjiä. Ylivelkaisten kansalaisten joukossa on runsaasti yritystoiminnan johdosta velkaantuneita, mikä johtuu osaltaan siitä, että yritystoiminnan epäonnistumisesta seuraavat vastuut ovat lähes poikkeuksetta selvästi suurempia kuin mihin kuluttajan asemassa oleva voi joutua. Yksityishenkilön lakisääteisiä velkajärjestelyjä on toteutettu lain voimassaoloaikana yli 50.000 mutta edelleen meillä ehkä tätäkin suurempi joukko kansalaisia ylivelkaisuustilassa. Näyttää siltä, että nykyisessä velkavastuita koskevassa järjestelmämme suurehkokin määrä kansalaisia voi jäädä eliniän kestävään vastuuseen. Velkavastuun pitkäkestoisuudella, varsinkin jos se näyttää muodostuvan päättymättömäksi, on kielteinen vaikutus kansalaisten aktiivisuuteen ja yrittämishalukkuuteen. Se on Suomessa on kansainvälisessä vertailussa alhaisella tasolla, mihin osaltaan vaikuttanee käsitys taloudellisen epäonnistumisen seurausten ankaruudesta.

Ehdotus velkajärjestelyn myöntämisedellytysten tarkistamisesta niin, että se voidaan myöntää nykyistä useammassa tapauksessa ja erityisesti pitkään jatkuneissa velkatilanteissa, on tässä mielessä aiheellinen.

Keinoiksi velkajärjestelyn myöntämiskynnyksen tarkistamisessa ehdotetaan ns. vastasyiden kirjaamista lakiin. Velkajärjestelyä ei saa myöntää jos siihen on laissa mainittu este. Nyt ehdotetaan, että esteestä huolimatta velkajärjestely voidaan myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velkaantumisesta kulunut aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta. Tähän asti näiden vastasyiden sisältö on ollut tuomioistuinkäytännön varassa. Erityinen paino olisi tarkoitus antaa velkaantumisesta kuluneelle ajalle, mikä avaisi mahdollisuuksia varsinkin 1990-luvun lama-ajalta peräisin olevien velkatilanteiden hoitamiseen. Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta vastasyiden kirjaamisesta esitetyllä tavalla lakiin.

Ajan kuluminen voisi ehdotuksen mukaan antaa mahdollisuuden myös määrätä velkajärjestelyn kesto viittä vuotta lyhyemmäksi. Tällaisen mahdollisuuden varaamista voidaan niin ikään pitää hyväksyttävänä.

Ehdotuksessa ei esitetä tarkistettavaksi itse velkajärjestelyn esteperusteita, vaikka juuri niiden tulkinnasta on monessa tapauksessa voinut seurata velkajärjestelyn saamatta jääminen. Yritysperäisten velkaantumisten kohdalla kysymys on useimmiten ollut siitä, missä tilanteissa elinkeinotoiminnassa tapahtunutta riskinottoa on jälkikäteisarvioinnissa pidettävä ilmeisen kevytmielisesti tapahtuneena velkaantumisena. Oikeuskäytännöstä on nähtävissä, että mm. juuri tämä kysymys on aiheuttanut tuomioistuimissa pohdintaa. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että korkein oikeus on antanut useita esteperusteita koskevia ennakkopäätöksiä ja tulkintakäytäntö on näin ollen vuosien mittaan vakiintunut. Kun varsinkin kysymys kevytmielisen velkaantumisen sisällöstä on aiheuttanut käytännössä ongelmia, pidämme toivottavana, että hallituksen esityksen perusteluissa vielä selostettaisiin oikeuskäytännössä muotoutunutta tulkintalinjaa, jotta kevytmielisen velkaantumisen ja yritystoimintaan välttämättömästi kuuluvan riskinoton välinen raja selkenisi.

Ehdotuksessa esitetään myös muutosta verotusmenettelystä annetun lain 88 §:ään niin, että nykyisestä poiketen voitaisiin myöntää vapautusta luovutusvoittoverosta, jos velallisen omaisuutta on realisoitu velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen. Ehdotus on hyvin tarpeellinen, koska luovutusvoittoveron maksuunpano on nyt voinut estää jo myönnetyn velkajärjestelyn toteuttamisen.

Suomen Yrittäjillä ei ole muutoin huomautettavaa tehtyjen ehdotusten johdosta. Toteamme kuitenkin samalla, että pelkkä velkajärjestelyn nykyistä laajempi toteuttaminen ei kaikissa tapauksissa vielä avaa velkaantuneille henkilöille mahdollisuuksia palata takaisin ns. normaalielämään. Tiedot maksuhäiriöistä säilyvät pitkään luottotietorekistereissä ja aiheuttavat hankaluuksia niin työpaikan saannissa kuin yritystoiminnan aloittamisessa.

Valtiovallan ja Suomen Pankkiyhdistyksen vastikään saavuttama yhteisymmärrys vapaaehtoisten velkajärjestelyjen aikaansaamisesta vuosien 1990-94 aikana velkaantuneille on Suomen Yrittäjien mielestä hyvin myönteinen toimi. On niin ylivelkaantuneiden, yhteiskunnan kuin pankkienkin kannalta lopulta edullisinta, jos ylivelkaisuusongelmaa voidaan korjata tuomioistuinmenettelyitä huomattavasti nopeammalla ja edullisemmalla tavalla ja saada kyseiset henkilöt ja heidän työpanoksensa hyödyttämään yhteiskuntaa. Suomen Yrittäjät on valmis osaltaan myötävaikuttamaan näiden vapaaehtoisten maksuohjelmien aikaansaamiseen.

Pidämme tärkeänä, että esitys velkajärjestelylain muuttamisesta voitaisiin antaa eduskunnalle ja saada se myös voimaan mahdollisimman pian. Lainuudistuksen tarvetta ei poista edellä mainittu pankkien ja valtiovallan välille saatu yhteisymmärrys velkasovintojen edistämisestä, koska ylivelkaisissa on lukuisasti muitakin kuin pankkien asiakkaina olevia henkilöitä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja