19.9.2011 klo 10:21
Lausunto

Lausuntopyynnöt VM075:00/2011 (makeis- ja virvoitusjuomaverot), VM074:00/2011 (alkoholivero), VM073/2011 (tupakkavero) ja VM076:00/2011 (energiaverot)

Valtiovarainministeriö

VM:ssä on valmisteltu luonnokset makeis- ja virvoitusjuomaverojen, alkoholiveron sekä polttoaineverojen korottamista koskevaksi hallituksen esitykseksi. Makeisten ja jäätelön valmistevero korotettaisiin 95 senttiin kilogrammalta, virvoitusjuomien valmistevero 11 senttiin litralta. Oluen ja mietojen alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien noin 10 prosenttia. Tupakkatuotteiden veroa korotettaisiin noin 10 – 15 % tupakkalajista riippuen. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperuste nostettaisiin 50 eurosta 60 euroon hiilidioksiditonnilta. Polttoainelitraa kohden laskettuna moottoribensiinin hiilidioksidivero nousisi noin 2,3 senttiä litralta ja dieselöljyn noin 2,6 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehtäisiin aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousisi 10,5 senttiä litralta. Lisäksi ehdotetaan turpeen veron korottamista ja maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautus rajoitettaisiin koskemaan vain energiasisältöveroa.

Esitykset liittyvät valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan vuoden 2012 alusta edellyttäen, että komissio myöntää ehdotetuille muutoksille tarvittavat valtiontukiluvat. Polttoturpeen veron korotus tulisi voimaan kuitenkin vasta vuoden 2013 alusta.

Lausunto

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Hallitusohjelmassa päätettiin korottaa mm. makeis- ja virvoitusjuomaveroja, alkoholi- ja tupakkaveroja sekä polttoaineveroja valtion kestävyysvajeen kattamiseksi yhteensä noin 500 milj. eurolla. Verotuksen painopistettä on tarkoitus siirtää mm. kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Pidämme myönteisenä sitä, että työllistäviä palvelualoja ja kauppaa haittaavaa yleistä alv-kantojen korotusta ei päätetty toteuttaa. Koska valmisteverot leikkaavat kuitenkin myös kotimaista kulutusta ja aiheuttavat kilpailuhaittaa, ei niidenkään käyttö ole aivan ongelmatonta.

SY pitää kuitenkin tavoitetta verotuksen painopisteen siirtämisestä välittömästä verotuksesta kohti välillistä verotusta oikeana. Kun verokannat pidetään kohtuullisella tasolla ja työn ja yrittäjyyden verotusta samalla kevennetään, kehityksen suunta on oikea, vaikka tämä käytännössä merkitseekin erityisesti kulutukseen perustuvien verojen veropohjan laajentamista. Näin on kuitenkin mahdollista keventää työnteon verotusta ja huolehtia sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvystä. On myös tärkeää, että valmisteverot eivät ylipäätään muodostu tasoltaan kohtuuttoman korkeiksi, eivätkä ainakaan keskeisiä kilpailijamaitamme korkeammiksi, koska tämä haittaa yritysten kilpailukykyä.

Esitetyt valmisteverojen korotusehdotukset ovat siten hallitusohjelman mukaisia ja sellaisina perusteltuja.

Pidämme budjetin perustavoitetta, joka painottaa julkisen talouden tasapainottamista ja velkaantumisen katkaisemista, myös sinänsä oikeana. Julkisen talouden sopeutukset tulisi kuitenkin nähdäksemme tehdä mahdollisimman vähän talouskasvua haittaavalla tavalla. Erityisesti kasvuun vaikuttamattomia menolisäyksiä tulisi siksi lykätä tai mieluummin luopua niistä. Sama koskee veronkorotuksia, joilla on selkeästi kasvua heikentävä vaikutus.

Pidämme siksi polttoaineverojen tuntuvia korotuksia esimerkkinä kasvuvaikutukseltaan haitallisesta veromuutoksesta. Korotukset heikentävät viennin kilpailukykyä sekä kotimarkkinasektorin ja erityisesti vaikeassa tilanteessa olevan kuljetustoimialan asemaa.

Esitämme sen vuoksi, että nestemäisten polttoaineiden valmisteveron korotus lykättäisiin esim. vuosille 2013 ja 2015. Tänä aikana olisi syytä selvittää myös mahdollisuus kustannusnousun hilllitsemiseen esim. luomalla polttoaineveron palautusmenettely ammattimaiselle tavaraliikenteelle ja liikennepolttoainetta ammattimaisesti käyttäville koneyrittäjille.

Hallitusohjelmassa veromuutokset luvataan toteuttaa yritystoiminnan edellytykset ja suomalaisyritysten kilpailukykytekijät huomioiden. Esitämme, että myös VM seuraa kaikkien ehdotettujen valmisteveromuutosten vaikutuksia yritysten kustannuksiin ja mm. harmaaseen tuontiin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kilpailuhaittojen torjumiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anna Lundén
johtaja