25.9.2012 klo 14:01
Lausunto

Lausuntopyyntö U 54/2012 vp ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus)

Eduskunta

Talousvaliokunta

Vastavuoroisuuden toteutuminen julkisissa hankinnoissa kolmansien maiden kanssa on tärkeä tavoite. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksessa esittämät keinot ovat kuitenkin hallinnollisesti raskaita ja aikaa vieviä.

Tarjouskilpailusta sulkemismahdollisuus aiheuttaa hankintayksikölle ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja hankintamenettelyn pitkittymisen. Sen käyttö jäisi todennäköisesti vähäiseksi. Komission tutkintaprosessi, jonka tuloksena se voisi asettaa rajoituksia kolmansista maista oleville tuotteille, on pitkäkestoinen ja monimutkainen.

Komission antama asetusehdotus sisältää myös arvoltaan poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevia säännöksiä. Tarjouksen arvioiminen poikkeuksellisen alhaiseksi on isoissa hankinnoissa erityisen vaikeaa. Muiden tarjoajien mahdollisuudet todeta onko tarjous niin alhaiseksi, että se tulisi hylätä, on melko olematon. Ehdotettu menettely voi sen vuoksi jopa suosia poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen tehnyttä tarjoajaa.

Asetusehdotuksen mukaiset menettelyt monimutkaistaisivat hankintasäännöksiä ja pitkittäisivät hankintaprosesseja. Säännöksien mukaisilla menettelyillä saatavissa oleva hyöty voi osoittautua vähäiseksi. Rajoitusten kohteeksi joutuneiden maiden vastatoimet voivat osaltaan aiheuttaa vastavuoroisuuden vähentymistä ja mahdollisten kauppaneuvottelujen vaikeutumisen.

Katsomme, että valtioneuvoston asetusehdotuksesta esittämä kanta on perusteltu ja ehdotettu suhtautuminen sen jatkovalmisteluun hyväksyttävä.

Suomen Yrittäjät ry

Antti Neimala

EU-edustaja