19.5.2003 klo 15:35
Lausunto

Lausuntopyyntönne 5.3.2003/Valtion tilintarkastajien kertomukseen 2002 liittyvät valvonta-aiheet

Eduskunnan valtion tilintarkastajien kanslia

Pyrimme seuraavassa kuvaamaan sukupolvenvaihdoksiin liittyvää problematiikkaa sellaisena kuin se koetaan tällä hetkellä pienyrittäjäkentässä. Kysymys on aihepiiristä, joka on noussut yhdeksi keskeiseksi keskustelunaiheeksi yrittäjien keskuudessa muutaman viime vuoden aikana. Syitä kiinnostuksen lisääntymiseen ko. aihetta kohtaan on useita. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat yrittäjät lähestyvät eläkeikää. Myös yrittäjäperheessä tapahtuvat muutokset sekä muuttuva kilpailuympäristö voivat laukaista halun luopua yrityksestä. Vahvistuva trendi on myös se, että yhä suurempi määrä yrityksistä siirtyy perheen ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Tästä syystä useimmiten on tarkoituksenmukaisempaa puhua omistajavaihdoksista sukupolvenvaihdos-käsitteen sijasta.

Arviomme mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin
70 ? 80.000 yritystä tulee sukupolvenvaihdostilanteeseen. Sukupolven- / omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä asia sekä yrittäjän itsensä että yhteiskunnan kannalta. Yrittäjälle kysymys on usein oman elämäntyön realisoimisesta. Yhteiskunnan näkökulmasta katsoen epäonnistuminen merkitsee työpaikkojen menetyksiä ja osaamispääoman häviämistä. Onnistuneet omistajanvaihdokset vahvistavat talouskasvun edellytyksiä ja työllisyyttä.

Tarkempaa tietoa siitä, miten omistajanvaihdokset jakaantuisivat toimialakohtaisesti, ei järjestössämme ole. Uskomme jakauman olevan suunnilleen saman kuin suomalaisten yritysten lukumäärä toimialoittain jaettuna. Alueellisen omistajanvaihdoksia koskevan arvion olemme tehneet aluejärjestöittäin (liite). Aluejärjestöjemme rajat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta noudattavat suunnilleen maakuntarajoja. Sen lisäksi, että olemme pyrkineet arvioimaan omistajanvaihdospotentiaalin kunkin aluejärjestön alueella, olemme ottaneet laskelmassa huomioon myös sen, että vain osa yrittäjistä tarvitsee apua vaihdosprosessin onnistumiseksi. Eri selvitysten perusteella olemme arvioinneet apua tarvitsevien yritysten osuudeksi noin 60 %. Avun tarve voi liittyä esimerkiksi kysymykseen, miten jatkaja yritykselle on löydettävissä. Asiantuntijaneuvoja voidaan tarvita myös yrityksen arvon määrittämisessä, yrityksen myyntikuntoon saattamisessa sekä verotukseen että rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yleisesti ottaen näyttää siltä, että yrittäjillä ei ole riittävää tietoa sukupolven- / omistajanvaihdoksiin liittyvistä kysymyksistä. Ongelmia käytännössä lisää usein se, että vaihdoksen suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhään.

Omistajanvaihdoksiin voidaan vaikuttaa niin julkisen vallan kuin muillakin toimenpiteillä. Käsityksemme mukaan yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että yrittämisen yleiset edellytykset kehittyvät myönteisesti, yrittäjän infrastruktuuri pysyy kunnossa ja että verotukselliset epäkohdat poistetaan. Liitämme oheen sukupolvenvaihdosten verotusta käsittelevän muistion. Muita vaihdoksia helpottavia keinoja ovat yrittäjien uudet asenteet, käyttökelpoisessa ja helposti saatavissa oleva tieto, sukupolvenvaihdoksia koskevat tutkimukset, vaihdoksiin sopivat ?työkalut? sekä toimiva markkinapaikka.

Suomen Yrittäjät on pyrkinyt helpottamaan jatkajan löytymistä luovutettaville yrityksille perustamalla yrityspörssin. Pörssi on toiminut vuodesta 1999 lukien. Pörssin kautta vajaa 200 yrittäjää vuodessa on hakenut jatkajaa. Pörssin toimintaidea käy ilmi oheisesta esitteestä. Selvitystä siitä, missä määrin pörssin kautta luodut kontaktit ovat johtaneet onnistuneisiin vaihdoksiin, ei ole tehty. Arviomme mukaan pörssin tarjoamaa kontaktipalvelua käyttävien yrittäjien määrä on jäänyt pienehköksi koko potentiaaliin nähden. Jatkossa selvitämme, haluavatko yrittäjät kontaktipalvelun lisäksi saada samassa yhteydessä myös muita palveluja, kuten rahoituspalveluja sekä esimerkiksi verotukseen ja yritysten arvon määrittämiseen liittyviä neuvontapalveluja. TE-keskusten välittämä ViestinVaihto-palvelu ei riitä kattamaan omistajavaihdoksiin liittyvän avun ja neuvojen tarvetta. Tiettävästi ViestinVaihto-palvelujen määrä jäänee alle kahdensadan vuositasolla.

Yrityksestä luopujan ja sitä jatkavan taloudelliseen ja oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset on laaja asiakokonaisuus. Tarkempaa analyysiä tästä emme ole tehneet. Yleispätevien johtopäätösten tekeminen näissä kysymyksissä on osoittautunut vaikeaksi, koska jokainen vaihdosprosessi näyttää sisältävän runsaasti vain kyseisiin tapauksiin liittyviä erityispiirteitä. Olemme yrittäneet lähestyä näitä kysymyksiä esimerkkien avulla oheisessa asianajaja Jaana Virolaisen kirjoittamassa tiivistelmässä, joka on postitettu koko jäsenkunnallemme.

Lausuntopyynnössänne kysytään myös Finnveran roolia omistajavaihdosten toteuttamisessa. Käsityksemme mukaan Finnveran rahoituspalvelut ovat erittäin tärkeitä vaihdostilanteissa lähinnä siitä syystä, että Finnvera pystyy ottamaan suuremman riskin liikepankkien tarjoamiin luottoihin verrattuna. Usein Finnvera toimii yhteistyössä liikepankkien kanssa täydentävänä osapuolena pk-yritysten rahoitustarpeita katettaessa. Toteamme vielä, että Finnveran Yrittäjälaina on toiminut hyvin omistajanvaihdostilanteissa. Olemme saaneet yrittäjiltä myönteistä palautetta ko. rahoituspalvelun osalta. Saamamme tiedon mukaan Finnveralla on noin 26.000 yritysasiakasta, joka on yli 10 % koko Suomen yrityskannasta. Kun otetaan vielä huomioon se, että näistä yrityksistä noin 21.000 on alle 10 työntekijän yrityksiä ja että näiden yritysten työllistävyyskin on merkittävä, voimme todeta, että Finnveran rooli erityisrahoittajana ja omistajanvaihdosten edistäjänä on huomattava.

Toivomme, että edellä esittämämme sisältää vastaukset useimpiin lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Martti Pallari
johtaja