10.9.2009 klo 11:20
Lausunto

Lontoon sopimusta käsittelevän työryhmän loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

Lontoon sopimuksen tavoitteena on alentaa eurooppapatentteihin liittyviä kustannuksia vähentämällä eurooppapatenttien yhteydessä vaadittavien käännösten määrää. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää Lontoon sopimukseen liittymisen vaikutukset ja tehdä esityksensä siitä, tuleeko Suomen liittyä sopimukseen. Työryhmä on päätynyt esittämään sopimukseen liittymistä. Suomen Yrittäjät on osallistunut työryhmän työhön.

Pidämme hyvänä, että Lontoon sopimukseen liittymisestä on teetetty erillinen vaikutusarvio. Siinä on arvioitu, että sopimukseen liittyminen olisi pk-yritysten osalta lähinnä kustannusneutraali toimenpide. Ottaen huomioon Lontoon sopimuksen tavoitteet ja vaikutusarviossa esitetyt seikat kannatamme sopimukseen liittymistä. Katsomme, että Suomen tulee omalta osaltaan olla edistämässä kustannustehokkaan patenttijärjestelmän kehittämistä Eurooppaan.

Lontoon sopimukseen liittymisellä on kuitenkin arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia joihinkin toiminnanharjoittajiin, lähinnä eurooppapatenttien kääntämiseen erikoistuneisiin freelance-kääntäjiin. Katsomme työryhmän enemmistön mukaisesti, että tällaisia vaikutuksia tulee seurata ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin niiden lieventämiseksi. Eräänä keinona haitallisten vaikutusten vähentämiselle on työryhmässä ollut esillä mahdollinen siirtymäaika Lontoon sopimukseen liittymiselle. Mikäli siirtymäaika harkitaan saadun lausuntopalautteen pohjalta tarpeelliseksi, olemme valmiit hyväksymään lyhyen siirtymäajan. Siirtymäaikaa oleellisempaa on kuitenkin itse Lontoon sopimukseen liittyminen.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö