14.6.2013 klo 10:14
Lausunto

Luonnos asetukseksi kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunnolla olevan uuden valtioneuvoston asetusehdotuksen taustalla on direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY. Tämä nk. UCP-direktiivi muutti täysharmonisoiviksi sellaiset säädökset, jotka koskevat kuluttajien taloudellisia etuja vahingoittavia menettelyjä. Direktiivin siirtymäajan päättymisen jälkeen 12.6.2013 ei ole enää mahdollista pitää voimassa kansallista sääntelyä, joka antaa kuluttajille direktiiviä pidemmälle menevää suojaa. Tästä johtuen voimassa oleva asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (1359/1999) ehdotetaan kumottavaksi uudella asetuksella. Palveluiden hintojen ilmoittamisen osalta kansallisia säädöksiä voidaan antaa lisäksi palveludirektiivin 2006/123/EY nojalla.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Tuotteen hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa

Asiaa koskevassa muistiossa todetaan, että uuden asetuksen myötä tavaroiden hintojen ilmoittaminen vastaisi pääosin aiempaa sääntelyä. Vähittäismyyntipaikassa ja sen näyteikkunassa on ilmoitettava tavaran myynti- ja yksikköhinnat. Edellisestä asetuksesta poiketen uudessa asetuksessa ei kuitenkaan olisi enää tyhjentävää sääntelyä siitä, mihin tavaroiden myyntihinta ja yksikköhinta olisi vähittäismyyntipaikassa merkittävä. Lisäksi kulutushyödykkeen myyntihinnan ilmoittaminen markkinoinnissa ei olisi enää asetuksen mukaan pakollista. Hinnan ilmoittamisesta säädetään kuitenkin edelleen kuluttajansuojalaissa, laissa palvelujen tarjoamisesta (1166/2009) sekä tiettyjen alojen erityissäännöksissä.

Pidämme tarpeellisena, että asetuksen perusteluja täsmennettäisiin siten, että tavaraa vähittäismyyntipaikassa myyvä yritys kykenee arvioimaan yksiselitteisesti, minkälaisia hintamerkintävaatimuksia asetus ja muu lainsäädäntö edellyttävät. Esimerkiksi on tulkinnanvaraista, tuleeko tuotteen hinta ilmoittaa vähittäismyyntipaikan ulkopuolella sijaitsevassa mainoslaitteessa. Säännöksestä ei myöskään ilmene, koskeeko hintamerkintävelvollisuus vähittäismyyntipaikassa verkkokauppaa.

Palveluiden hintamerkinnät

Palveluiden osalta keskeisin muutos olisi, että vähittäismyyntipaikassa ilmoitettavien palveluiden hintamerkintöjen sääntelyä sovelletaan ainoastaan palvelujen tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Näin ollen esimerkiksi apteekkeihin, terveyspalveluja tarjoaviin yrityksiin sekä turvallisuuspalveluja tarjoaviin tahoihin ei sovelleta asetusta. Asetuksen soveltaminen palveluihin edellyttää lisäksi, että palveluntarjoajalla on toimipaikka Suomessa. Säännöksestä tai sen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, koskeeko palvelun hintamerkintävelvollisuus myös verkkokauppaa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies