2.9.2002 klo 11:07
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiakohdassa mainitusta hallituksen esityksestä seuraavan:

Nyt käsillä oleva hallituksen esitys perustuu työeläkejärjestelmän kilpailutyöryhmän loppuraporttiin. Hallituksen esitykseen on sisällytetty loppuraportista lähinnä niitä kysymyksiä, joista alan eläkelaitokset ovat olleet yksimielisiä. Sen sijaan muiden – kilpailun toimivuuden kannalta keskeisten ja eläkelaitosten kannalta hankalampien – asioiden valmistelu on osoitettu selvitysmies Rantalan tehtäväksi.

Suomen Yrittäjät katsoo, että kannansiirtomahdollisuus hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti olisi oikeansuuntainen toimenpide. Verrattuna työeläkejärjestelmän kilpailutyöryhmälle asetettuihin tavoitteisiin ja työryhmän loppuraporttiin ehdotukset ovat kuitenkin riittämättömiä.

Lainsäädännön uudistamiselle asetettavaa tärkeintä tavoitetta eli tosiasiallisen kilpailun lisäämistä työeläkevakuuttamisessa ei saa vesittää. Selvitysmies Rantalan ehdotusten jatkovalmistelun olisi sen vuoksi tapahduttava samassa yhteydessä kuin nyt käsillä olevan luonnoksen sisältämien ehdotusten. Uudistusten pilkkominen osiin uhkaa johtaa siihen, että kokonaisuus hämärtyy ja tavoitteet jäävät saavuttamatta. Kilpailun toimivuuden kannalta olisi kestämätöntä, että alan toiminnanharjoittajille jätettäisiin jatkossakin laajat valtuudet päättää muiden yritysten alallepääsyyn ja keskeisiin toimintaedellytyksiin sekä palveluiden hinnoitteluun olennaisesti vaikuttavista kysymyksistä.

Luonnoksessa ehdotetaan, että kannansiirtoon tarvittaisiin sekä luovuttavan että vastaanottavan työeläkelaitoksen suostumus. Suomen Yrittäjät katsoo, että luovuttavan laitoksen suostumuksen edellyttäminen merkitsee kilpailua rajoittavaa absoluuttista veto-oikeutta, eikä sitä tule hyväksyä. On riittävää, että kannansiirrolle on joka tapauksessa saatava Vakuutusvalvontaviranomaisen suostumus.

Luonnoksessa ehdotetaan lisäksi, että vakuutuskannan siirto olisi kiellettyä, kunnes edellisestä siirrosta on kulunut viisi vuotta. Suomen Yrittäjät katsoo, että viiden vuoden määräaika on liian kategorinen, kilpailua tarpeettomasti rajoittava ja epätarkoituksenmukainen tilanteessa, jossa vakuutuksenottaja haluaa vaihtaa eläkelaitosta ennen kuin määräaika on kulunut umpeen. Joka tapauksessa järjestelmää on muutettava joustavammaksi, sikäli kuin täysin määräajoista vapaata uutta kannansiirtoa ei katsottaisi voitavan hyväksyä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja