5.11.2010 klo 11:06
Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta.

Maa- ja metsätalousministeriö

Esitys sisältää kaksi lakiehdotusta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden rahoituslakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki pienpuun energiatuesta.

Lausunto:

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Metsähakkeen käytön lisäämisellä energian tuotannossa on asetettu tässä merkittävä rooli. Metsähakkeen vuotuisesta 13.5 miljoonan kuutiometrin käyttötavoitteesta energiantuotannossa, on vuoteen 2020 mennessä tarkoitus kattaa noin kolmannes pienpuuhakkeella.

Tähän mennessä pienpuuhakkeen tuotantokustannukset ovat ylittäneet metsähakkeen hankintahinnan. Pienpuun korjuun alhainen tuottavuus ja korkeat tuotantokustannukset ovat johtaneet siihen, että pienpuuhake ei ohjaudu markkinavetoisesti energiankäyttöön. Suomen Yrittäjät kannattaa uutta lainsäädäntöä pienpuun energiatuesta, jota pystytään ohjaamaan energiapoliittisista näkökohdista. Näin pystytään varmistamaan, että pienpuun energiakäytölle asetetut tavoitteet uusiutuvan energian lisäämisessä voidaan toteuttaa. Samalla nostetaan energian tuotannon omavaraisuusastetta, sekä edistetään kotimaisia liiketoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksia. Pienpuun energiatuki on perusteltu niin kauan, kun sen todetaan olevan kustannustehokas keino tavoiteltaessa Suomelle asetettuja uusiutuvan energian lisäämistavoitteita.

Pienpuun energiatuen määrä tulee asettaa niin, että se luo kohtuulliset edellytykset kustannustehokkaalle energiapuun korjuulle. Suomen Yrittäjät pitää luonnoksessa taloudellisten vaikutusten yhteydessä esiintyvää tukitasoa ja luonnoksen tukiehtoja pääpiirteissään oikeansuuntaisina.

Suomen Yrittäjät ry

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti